Thai ASMO Maths Ranking Year 8

Gold

School Name

Student Name

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายเวทิต กัลย์จรัส

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กหญิงอริสรา จิรชัยกิตติ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

เด็กหญิงธรรมรดี ตันศรีวรรัตน์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพีรวัส ธิติศักดิ์เมธี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายรัชชานนท์ เพชรชู

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงลลนา ศรีสงคราม

สตรีวิทยา

เด็กหญิงธัญพรขาวพลัด

Silver

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล

ระยองวิทยาคม

เด็กชายณัฐชนน สาระธนะ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายธีธัช บำรุงเชาว์เกษม

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายเอกภาพ เพชรวรคุณ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงวิภาษิตา วรวิทย์วัฒนะ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงนิชาภา พฤทธิพัฒนพงศ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงเกิดศิริ สมพงษ์

สุโขทัยวิทยาคม

เด็กชายกีรติ สุธีรยงประเสริฐ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายอริย์ธัช อริยานุชิตกุล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายจิรเมธ อินทรไพโรจน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

เด็กชายภูธเนศ พิศุทธ์สินธุ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายธนเทพ ลิมป์พาณิชย์กุล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงณภัทร หัตถ์สุวรรณกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณัฐวุฒิ เหรียญรุ่งโรจน์

สตรีสิริเกศ

เด็กชายถิรธวัช ณรงค์การดี

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐกิตติ์ เกียรติมงคล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปรัชญ์พล กาญจนสีมา

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายเจตนิพิฐ ปรปักษ์เป็นจุณ

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

เด็กหญิงธัญจิรา พัฒนจักร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชญุตพล ปุณยรัตน์ยืนยง

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงปาลิดา กองแดง

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงพัชรวลัย วงศ์สุวรรณ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายธฤต องค์พิสุทธิ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายศุภวิชญ์ เสรีพาณิชย์การ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสุรภูมิ ช่างเหล็ก

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายไมตรี หิรัญตียะกุล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงกัชบงกช หมอทรัพย์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงภิรมย์รัตน์ รัตนภิรมย์

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กหญิงณัฐชยาพร สินธุรัตเวช

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายสิทธิ์ชัย รัตนคาม

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ เหลืองอักษร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสุภรัช ชาติพรหม

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

เด็กหญิงเวอร์จิเนีย มนัสปิยะ

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงแพรวา นาคยศ

ระยองวิทยาคม

เด็กชายนภัทร อริยพัฒนพร

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ฐาปนกุลศักดิ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายชนาธิป กิตติไกวัล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายพลพล ลิมกุล

ระยองวิทยาคม

เด็กชายพัชรพล เกษมธรรมแสวง

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงชญานิศ พิสุทธิ์วรารมย์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนัท สายพวรรณ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายมิ่งขวัญ รัตนศิวโมกษ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงบุษบงกช อยู่ศิริ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงภาวิดา มะลิทอง

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงศศิรดา แสงสินธุ์

Bronze

School Name

Student Name

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กชายณัฏฐ์ สิทธิชัยโอภาส

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายธนัส วงศ์สมุทร

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายอัษฎางค์ นารถติกร

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายเทพปรีชา ทีบุญมา

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายนันทกร จันทร์แพง

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายพัสกร ศิริเอก

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงชญาภา บุญชูมณี

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีพัฒน์พิริยกุล

ศึกษานารี

เด็กหญิงกรรวี วงศ์ละคร

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายชิษณุพงศ์ เกตุดี

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กชายธนภัทร์ พรหมประสิทธิ์

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายพริษฐ์ กาญจนหิตานนท์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายวัชร์กรณ์ภัทร์ อุ่นพรมมี

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายไกรสิทธิ์ ถาวรสุข

มงฟอร์ตวิทยาลัย

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เทพวงศ์

ศึกษานารี

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วัฒนสิริกุลภัค

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงณิชา วิรุฬห์พานิช

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงปัณฑิตา สิทธิยานุรักษ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณปภัช เครือวรรณ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายณภัทร โกเมนเอก

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายนภัสธ ชินอักษร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพลลภัตม์ อินทะนิน

มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

เด็กหญิงธัญชนก วิสมิตะนันท์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงรวิพร พระเวก

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เด็กชาย ธนภัทร สังข์วงค์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงเอื้อกานต์ เศวตสุทธิพันธ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณภัทร เฉลิมวัย

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณรงเกียรติ เดชเกตุ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐดนัย ตรีสกุล

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายพรนุภาพ กาญจน์กีรติ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายวศิน พรหมจรรย์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงภัคพร เยื่อปุย

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงภัสธนมนท์ สินสวัสดิ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงสุชานันท์ พรหมชนะ

Merit

School Name

Student Name

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธีธัช รัตนศิริมณีเวทย์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภาคพงศ์ อิทธิกุล

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายศรัณวิชญ์ จันทรมิล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงกนกวรรณ เถาโต

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงปรียาพร มณีรัตน์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงพรหมพร สุนทะโร

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงพัชรพร บุญญสุวรรณ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงอิสราภรณ์ ศุภอักษร

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงเขมานุช สุวรรณ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายปุญชรัสมิ์ เขียดสังข์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายวรกฤต บัวแก้ว

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายกานต์ บุญโชติ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชลนารถ จิตพีระวัฒน์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายพีรวิสข์ จิรโพธิ์ทอง

ศึกษานารี

เด็กหญิงกรกิริยา รัตนชีวปกรณ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงพิมดาว สุมนัส

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชาธนัชพงษ์ ชาวงษ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายรามิล หนูสงวน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายวิชญ์พล อนันต์สมสิน

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายวีรภัทร ชาครานนท์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงกฤติมา ธรรมศาสตร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กหญิงธรรมพร อยู่นุช

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงธิษณามดี เกตุทอง

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงนันทรัตน์ วงศ์สว่าง

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงพัทธนันท์ เฮงจิตตระกูล

ศึกษานารี

เด็กหญิงรมิดา กำลังหาญ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กหญิงวิมพ์วิกา อมรปฏิเวธ

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงโชติกา โชติช่วง

มงฟอร์ตวิทยาลัย

เด็กชายกันตพัฒน์ วงศ์สาม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนดล จำปาเงิน

มงฟอร์ตวิทยาลัย

เด็กชายธฤษณัฐ แกล้วกล้า

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายธเนศพล ทวีปัญญายศ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายวชิรวิทย์ ประพฤทธิพงษ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงบัณฑิตา มุกดา

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณัฐพล พ่อนุ้ย

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กชายทรงวัฒน์ เดชภิรัตนมงคล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงพิมพ์พธู ธรรมปาโล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงโมทนา อภินวถาวรกุล

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงชุตินันท์ สุขเกื้อ

ศึกษานารี

เด็กหญิงฐิติวรญา วรเดชษา

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงธัญรดา บูรณารมย์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงนัทธ์หทัย เอื้องอุดมสิน

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงภัทรวดี พิพิธภัณฑ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กหญิงอุชุตา ศรีบุศราคัม

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กชายจิราเจตน์ อันเพ็ชรดี

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายธีธัช รัตนสิงห์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปฏิภาณ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายปิยดนัย บัวชื่น

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายรชต ระเบียบโพธิ์

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายวีรภัทร ฤทธิกุลสิทธิชัย

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงณัฐณิระฌา อึงสะกาว

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงธนวรรณ แซ่เจียง

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงปรางชมพู ช่อดอก

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงรดา เวชสิทธิ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงอนัญพร เพ็งเลา

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายคณิศร บุญฤทธิ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนธรณ์ ลิมป์พิทักษ์พงศ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กหญิงญาณิศา อาฒยา

มงฟอร์ตวิทยาลัย

เด็กหญิงณัฐวศา กล่อมแก้ว