Thai ASMO Maths Ranking Year 7

Gold

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายก้องภพ ปิยะกมลานนท์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายพนธกร คูสกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายศุภณัฐ สุริโยดร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายภาธร พัทมุข

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณดล บุญพรหมธีรกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายทีฆ์กฤช ทีฆรัชตธนกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพรรณทัต กนกวรานนท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภวัต ผจงเกียรติคุณ

Silver

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภูตะวัน พลานุภาพ

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงพิม โชตินภาลัย

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายกิตติทานต์ กิจรุ่งโรจน์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็ดชายเจษฎากร ผลลาภ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายชยพล หล้าแหล่ง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายศุภวิชญ์ พรหมโคตร

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายณัฐกันต์ แสงนิล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธาม สันติลินนท์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายภูริพงษ์ ลิ้มสุชาติ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปฐมวัย ประถม มัธยม)

เด็กหญิงอร ทองยิ่ง

ศรียาภัย

เด็กชายติณณภพ ทวีพันธ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายวรัชญะ วัชโรทยางกูร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายก้องภพ ศรีนุช

ระยองวิทยาคม

เด็กชายธนภัทร เตชะทวีกุล

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายภีศเดช ฉัตรบริรักษ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

เด็กชายรัชพล บัวหุ่ง

ระยองวิทยาคม

เด็กชายปุณณวิช พงศ์ศรีอัศวิน

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายภูมิแผ่นดิน สหัสสพาศน์

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายอมเรศ ชัยรุ่งปัญญา

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ เนติสุนทร

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงพิยะฎา นักฟ้อน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปฐมวัย ประถม มัธยม)

เด็กชายธีธัช แซ่ล้อ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายนรภัทร แท่นมณี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายนรวิชญ์ นวสิริพงศ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายอนวัช ตันนิกร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณฐานิธิ์ เทอดไพรสันต์

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายพีระพงษ์ ต๊ะวงศ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายวงศธร วัฒนานนท์เสถียร

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสิทธิพร

ยุพราชวิทยาลัย

เด็กชายปัญญวัฒน์ รุ้งรุจิเมฆ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายสุขปวัตน์ เมืองสมบัติ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายไกรสิริ ไชยศิริวงศ์สุข

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงภัทรภัทร จันทร์จุฬา

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปฐมวัย ประถม มัธยม)

เด็กหญิงเบญญาภา มาแสง

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงณัฐฐณิชชา อิทธิกรมหาศิริ

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชาย อกฤษณ์ ชุดเจือจีน

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กชายปณชัย โชคถนอมทรัพย์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายศุภกร ชินวัตร

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงปทิตตา ฉัตรวิชชานนท์

Bronze

School Name

Student Name

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิง สุนันทินี วนิชย์ถนอม

สารสาสน์วิเทศศึกษา

ด.ช.ณัฐวุฒิ หลิน

เซนต์ดอมินิก

เด็กชาย กวีรภัทร์ ไชยไธสง

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปฐมวัย ประถม มัธยม)

เด็กชายภูริช ทัศนัย

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณพล โรจนชีวาคม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐวินทร์ แย้มประเสริฐ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายปิยวัฒน์ ศรีสังข์งาม

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายภูรินทร์ ตั้งพัฒนารุ่งเรือง

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายมหาสมุฏ พุฒทอง

ศึกษานารี

เด็กหญิงชญานี ปั่นโภชา

สตรีสิริเกศ

เด็กหญิงณัฐชยา จันทสนธ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงสรัลชนา พรหมเสนา

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

เด็กหญิงเจียระไน พฤกพัฒนาชัย

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เด็กชาย จิตรทิวัส ต้นทอง

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายจารุกิตติ์ อิสโรวงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณวพล ธนาเศรษฐ์สกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปฏิพัทธ์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพชร พรเจริญโชติ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายธนาสรรค์ คำดี

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กชายนิรวิทธ์ เจริญพร

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายวิชญ์พล เลิศไกร

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายวโรรส ตันพงศ์

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงปภาวี เรืองสุขศรีวงศ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงพรชิตา เผ่าวิจารณ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงศศิธร จีนหนู

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

ณภัทร ธานินทร์

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชาย มัชฌิมา เพ็ญนุกูล

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายณัฐกิตติ์ เนื่องเนาวรัตน์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธนาธิป สุขอุ่น

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายภูผา โชคพระสมบัติ

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กหญิง ชัญญานุช ฟองคำ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เด็กหญิงธัญวีร์ จิตอามาตย์

ศรียานุสรณ์

เด็กหญิงภิชชาภา ทองทุม

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงวัลยา จันทรวิบูลย์

ศึกษานารี

เด็กหญิงอัญมณี อัศววงศ์เสถียร

ระยองวิทยาคม

เด็กหญฺิงลภัสรดา ปุกทะเล

เซนต์ดอมินิก

เด็กชาย จักริน นวกิจวัฒนา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกัญจน์ธนัช เตชะวิบูลย์ศักดิ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายจารุวัฒน์ ลิ้มสุวัฒน์

เลยพิทยาคม

เด็กชายจิรภัทร จอมทอง

สุรวิทยาคาร

เด็กชายชญาณภัทร คำสิน

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กชายชินาธิป เชี่ยวชาญวัฒนา

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายนพณัฐ ยาวไธสง

สตรีสิริเกศ

เด็กหญิงธิญาดา เกียรติอนุชิต

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงนัชชา ลาขุมเหล็ก

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงวิยวรรณ เสงี่ยมพักตร์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายวรเศรษฐ์ เรืองวุฒิวงศ์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงธวัลชญาณ์ ฐิระพงศ์ณธี

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงธัญจิรา ศรีมหา

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงรตา อุตตะมะ

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงอรอนงค์ จินตวงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

ปฐมชัย หงษ์กิตติยานนท์

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชาย กฤตภาส ราชบุรณะ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายกฤต พัฒนากุล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกิตติภพ เอื้อวงศ์ตระกูล

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กชายธูปกรณ์ มีระหงษ์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายปัณณ์ กลั่นเกษม

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายพงศ์กฤต คชาปัญญา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เด็กชายภัทรพล วงศ์เทวราช

มงฟอร์ตวิทยาลัย

เด็กชายภูรินทร์ เจริญกิจ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสมโภช คำเทียนทอง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เด็กหญิง พรไพลิน ศิวะโชคชัย

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิง รุจจิรา คุณาสิทธิ์

ศึกษานารี

เด็กหญิงภาวินี วิชญวาณิช

สตรีวิทยา

เด็กหญิงอัจฉริยา โรจน์บัณฑิต

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณัฐชนนท์ หนูเจริญ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายนัทฐ์เศรษฐ์ นำสว่างรุ่งเรือง

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายศิรวิชญ์ ปิยพฤทธิ์

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิง นนทเนตร จันทร์ทับ

ศึกษานารี

เด็กหญิงณิชชิศา โตวรรณศิริกำธร

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ชินอัครวัฒน์

ศึกษานารี

เด็กหญิงอเนชา ยกสมบัติ

Merit

School Name

Student Name

สุรนารีวิทยา

ด.ญ.ณัชชาฑินีย์ วงศ์เสรีวัฒนา

ระยองวิทยาคม

เด็กชายชญานิน คงเสรีกุล

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายชินดนัย ตระการฐานณรงค์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณัฎฐวัฒน์ เอกรัตนสรรค์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายณัฐนนท์ อมรเมศวรินทร์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายธรรมภณ พลายแดง

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายธีรวิชญ์ ระวังวงศ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพรพิพัฒน์ แหขุนทด

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายสณฑ์ รอดเมื่อ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงจิรัชญา เจริญเร็ว

ศึกษานารี

เด็กหญิงภัทรภร ฤกษ์ปรีชาชาญ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปฐมวัย ประถม มัธยม)

เด็กหญิงษมาธา อัศวาโกวิท

เซนต์ดอมินิก

เด็กชาย ธนภัทร คลังนาค

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชาย ปิยเชษฐ์ พงศ์สันติชัย

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กชายธรรศธาดา ต้นชัยสวัสดิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวสุพล อรรถยุติ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปฐมวัย ประถม มัธยม)

เด็กชายศุวิล วิภาสวัสดิ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสถาปนา อาจหาญ

ระยองวิทยาคม

เด็กชายสิรพัชร์ ธรมมลีลากุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายอชิระ ใจหวัง

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กชายแอนแธน อธิน บุณยนิตย์

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กหญิงยศสินี พรหมทา

กำแพงเพชรพิทยาคม

เด็กหญิงศุภิสรา เนียมทรัพย์

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชาย จิรวัฒน์ เศษอ่อน

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชาย ผ่านฟ้า เลาหสินนุรักษ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายชีตภัทร หมื่นแจ้ง

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายธีรสิทธิ์ แก้วโกมลมาลย์

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายภควัตน์ วุฒิวงศ์

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กชายยศกร โมราราช

ระยองวิทยาคม

เด็กชายเศรษฐสิทธิ์ เศรษฐการุณย์

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิง พีรณัฐ รัตตานนท์

ศรียานุสรณ์

เด็กหญิงจริยา ประชุมมาตร

มงฟอร์ตวิทยาลัย

เด็กหญิงจิดาภา วัฒนศิริ

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กหญิงธมลวรรณ บุรารักษาเกียรติ

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงปภาวดี อภิวันทนกุล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงสุภัสสรา คุ้มสืบสาย

ศรียานุสรณ์

เด็กหญิงเกวลิน สมพื้น

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชาญ เกียรติอำนวย

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายธัชพล วงศ์สุขสวัสดิ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เด็กชายนิติภูมิ สิทธิเสนา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เด็กชายพนมไพร บุญสุข

สภาราชินี

เด็กชายพิชญานนท์ เครือยศ

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายรักษกร เอี่ยมสำอางค์

สุรวิทยาคาร

เด็กชายเตธนิน สายแสงจันทร์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงจุฑาวรรณ ขจายแสง

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปฐมวัย ประถม มัธยม)

เด็กหญิงพรรณภัทร พวงศิริ

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กหญิงพัสวี จันทาสี

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ปิติพัฒนะโฆษิต

ศรียานุสรณ์

เด็กหญิงพุทธธิดา จันทร์เอี่ยม

ศึกษานารี

เด็กหญิงวรวลัญช์ ลีลาธีระกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญสอน

ศึกษานารี

เด็กหญิงเชณิษา กุลมุจลินทร์

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายจิรฐา รัตนบุษยาพร

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปฐมวัย ประถม มัธยม)

เด็กชายภูริณัฐ แจ่มมา

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แทวแดง

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กหญิงฐิตาภา สุนทรคงตระกูล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

ธีรภัทร วงศ์มณีโรจน์

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กชายจิรกิตต์ ขจรชัยกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายชิติพัทธ์ กลิ่นเลี้ยม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณัฐนนท์ เลขะคุณ

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายณัฐนันท์ ฐิดตประการ

ระยองวิทยาคม

เด็กชายพัชรธภัฏ ทองเพิ่ม

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปฐมวัย ประถม มัธยม)

เด็กชายภัทรดนัย ทองมี

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายยศภัทร ชมพูพงษ์

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายศุภฤกษ์ สุขดา

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กชายเตือนตน สุริยบรรเจิด

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กหญิงจณัสฎา เหรียญทอง

ศึกษานารี

เด็กหญิงชรินทร์รัตน์ สมยา

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงธันยพร ปริวัฒนศักดิ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงปุณิกา ใบกว้าง

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กหญิงพรภรณ์ บูญยู่ฮง

ศึกษานารี

เด็กหญิงพอฤทัย แซ่หลิน

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงพิชญ์สินี กาญจนประดิษฐ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เด็กหญิงพิมพกานต์ พลงาม

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงพิรดา แซ่หลี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กหญิงลักษิกา อิทรโชติ

ศึกษานารี

เด็กหญิงสุรัสวดี ล้อมเล็ก

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงหงส์สิรี วิริยะวารี

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงเตชินี พิริยะวรากุล