Thai ASMO Maths Ranking Year 6

Gold

School Name

Student Name

แสงทองวิทยา

เด็กชายทัตเทพ หลักเมือง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายวริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายสุรชัช โสภา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวสวัตติ์ ระวังวงศ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูวรินทร์ นาคจันทึก

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายศิษฎา นาคเลื่อน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายไกรวิษย์ ไกยวงศ์

ภูบดินทร์พิทยาลัย

เด็กชายกฤติน นวลจริง

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายวิภู กิจสำเร็จ

Silver

School Name

Student Name

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายโชติวิทย์ เตชาเสถียร

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กหญิงจินต์จุฑา ปริปุรณะ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสรทรรศน์ ประภัสสรพิพัฒน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ดำรงวัฒนากุล

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายชินดนัย สุนทรเภสัช

ลาซาล

เด็กชายธีรภัทร วัฒนเสรี

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายพิชญ์ อารยะรังษี

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายพิสิษฐ์ สมใจ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายโสภณ พุ่มไสว

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายดีดี ประดิษฐกุล

อัสสัมชัญ นครราชสีมา

เด็กชายเตชินท์ กุกำจัด

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงแพรพลอย เกียรติสุขศรี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพศิน หงส์พร้อมญาติ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงแพรวแพรวา จันทร์สอน

เซนต์ดอมินิก

เด็กชาย ภวิศ วิวัฒนาประสิทธิ์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายกิตติภูมิ แดงสกุล

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายภีษมะ องอาจ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายรชต รัตนกิจ

อนุบาลเชียงราย

เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล กันติ๊บ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปราชญ์ศิริ ฐิติผกายแก้ว

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปิยะณัฐ อยู่ประเสริฐชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายเสกพิสิฐ เมษะมัต

บางนราวิทยา

เด็กหญิงวรดา ลิ้มวัฒนายิ่งยง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายจีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธีภพ วงกตศิลา

สฤษดิเดช

เด็กชายเจ้าพระยา บรรจงการ

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงปิยภัทร เมฆสุวรรณ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณภัทร วุฒิวรจินดา

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายต้นน้ำ พรหมมินทร์

ซางตาครู้สศึกษา

เด็กชายธนกฤต ธนสารสาคร

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายนรวีร์ วงศ์ละคร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูวรัตน์ นาคจันทึก

วัดดอนทอง

เด็กชายศุภวุฒิ ไตรวุฒิลาภ

อุ่นรักสองภาษา

เด็กชายสิรวิชญ์ บุญเลี้ยง เต็มบุญเกียรติ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงจิดาภา ซื่อดำรง

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงธฤษวรรณ แก่นเพิ่ม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย สัณหณัฐ เตชะวิบูลย์ศักดิ์

ซางตาครู้สศึกษา

เด็กชายณัษฐภัทร์ คุ้มเมธา

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายภาวัต งามภูพันธ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายเธียรวิชญ์ สุขแสงจันทร์

อนุบาลระยอง

เด็กชายแทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงปาณิสรา บุษบารติ

Bronze

School Name

Student Name

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณัฏฐ์กณิษ์ อภิมุขกุญช์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายณัทณพงศ์ ปิติอริยะนันท์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายวรเมธ ดีคณา

อนุบาลชุมพร

เด็กหญิงธนัชพร เพชรแก้ว

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เด็กชายปุญญพัฒน์ บูรพาศิริวัฒน์

อัสสัมชัญแผนกประถม

เด็กชายสรวิชญ์ เฮงสุวนิช

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ช่วยเจริญสุข

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงภัทรพร แสงหิรัญ

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายชยกร ไชยพันธุ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายชาคริต หลวงจันทร์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนกฤต เทพนอก

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

เด็กชายพชร อัศวผดุงสิทธิ์

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กชายพลกฤต เฮงตระกูลเวนิช

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายวริชช์ เชื้อสะอาด

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายสารัทธ์ โชติรุ่งโรจน์

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีคลหนู

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงธรรศพร เปาอินทร์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงสาวิตรี สุนทรวิวัฒน์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายณัฏฐกิตติ์ แซ่โง้ว

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายปณวัตร เตียเจริญ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูพิพัฒน์ กิติรัตน์ตระการ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายวิสุรัส ลิขิตพัฒนะกุล

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายสักสรณ์ สิงหเสนี

ซางตาครู้สศึกษา

เด็กหญิงกานธ์กนิษฐ์ ลักษณวิศิษฏ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงญาติกานต์ คงสัมฤทธิ์

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงนิชปภา ทวีปัญญายศ

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงสุพิชญา อุตส่าห์

ราชวินิต

เด็กชายคณิติน เลี่ยงโรคาพาธ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชินกาล วชิราพรพฤฒ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายกฤตภาส พรเจริญโชติ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายกิตติธัช สุรัตนชัยบุญเลิศ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายจิตรภาณุ อรุโททัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณฐพัชร์ ฐิติบุญนัทธ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนกฤต ชนะรัตน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธนณัฏฐ์ ศรีสงวนสัตย์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายปาณัท กิจสนาโยธิน

วัดดอนทอง

เด็กชายเกริกเกียรติ ขันแก้ว

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กหญิงกฤติยา โชคดีพาณิชย์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงปกิตตา เกรียงเกษม

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงภาณพรรฒ โกฏิชนม์

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สงวนศิษย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอารียา จัตุรัสตระกูล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณภัทร ฟ้าคุ้ม

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายธนวิชญ์ ธนการพาณิช

วัดประยุรวงศาวาส

เด็กชายปรีดิปก มากเจริญชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภวัต วชิระเธียรชัย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูริ วริศรางกูล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายสิรวิชญ์ ครองศักดิ์ศิริ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงธนพร ไพบูลย์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงภัทรหทัย ยศปัญญา

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงศุภจิรา เจริญนาวี

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงอันติกา ศรีทิพย์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงเปมิกา เนตรเกื้อกูล

อนุบาลชุมพร

เด็กชายจิตรภณ เทียบศรไชย

อนุบาลนครปฐม

เด็กชายพงศ์วิทย์ ศรีก๊กเจริญ

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายศุภชาติ ป่าไร่

แสนโกศิกนุสรณ์

เด็กชายศุภสัณห์ เข็มพงษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสุขบุตร แก้วยก

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายเจษฎาพร อุปเถย์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กหญิงชวิศา ไทรตระกูล

รัตนศึกษา

เด็กหญิงธันยธรณ์ เตือนวีระเดช

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงนันทนัท วงศ์สมุทร

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงพิมพ์ระวี รัตนะมงคลกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกชภูมิ สุริยาวรกุล

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายชวิศ พันธ์นิกุล

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายณฐนนท์ ลือวิฑูรเวชกิจ

อนุบาลสุโขทัย

เด็กชายธีธัช ชัยวัฒนกุล

เซนต์หลุยส์

เด็กชายนฤนาท เจริญบูลย์วิวิฒน์

พญาไท

เด็กชายปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายภาคิน วิภาสดำรงกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงธารน้ำทิพย์ พิชญโสภานันท์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงวีรินทร์ บรรจงปรุ

อนุบาลสุโขทัย

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองงาม

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายพสิษฐ์ พัวสันติกุล

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

เด็กชายพัชรพล แสงหิรัญ

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวาริช กันฉาย

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายสมัชญ์ วัฒนไกวัลวงศ์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงภาราดา โพยนอก

พุทธยาศรม

เด็กหญิงลัลน์ลลิต เจียมทวีบุญ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงโชติกา อ้นอารี

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เด็กชายณัฏฐ์ ประเสริฐวิทย์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณัฐดนัย ศักดาพาณิชย์

อัสสัมชัญแผนกประถม

เด็กชายธิติภัทธ์ อินทสุวรรณ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เด็กชายปุรัณ ประเสริฐไทย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายรัชพล กิมอ่วม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายศุภณัฐ คงแก่นสาร

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงภรัศมิ์ดา บุญสม

อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

เด็กหญิงวริศรา สุขสุม

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายฐิติกร สุ่มทรัพย์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายภัทรวรรธน์ กิจศักดิ์

อนุบาลระยอง

เด็กชายศุภวิชญ์ มหาดไทย

สารสาสน์วิเทศศึกษา

เด็กชายสิทธิพัฒน์ นิธิบุญญาพันธ์

อนุบาลสุโขทัย

เด็กหญิงกรวรรณ อิงศรีวรกุล

วัดดอนทอง

เด็กหญิงพิฤดี หทยวัฒน์

Merit

School Name

Student Name

อนุบาลเชียงราย

เด็กชายณัช กอตระกูลสิน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัทโชค อินทรกำแหง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายตฤณสิษฐ์ อิสระพงศ์พร

บรรจงรัตน์

เด็กชายธีร์ภวินท์ เหมือนเพชร์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปวริศ ดาวฉาย

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

เด็กชายพงศ์วิชญ์ เตติรานนท์

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กชายพิสิทธิ์ชัย สวรรค์ผาสุข

มารีย์วิทยา

เด็กชายพิสิษฐ์ เตชะพรอนันต์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายพุฒินันทน์ กิ่มบางยาง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายวชิรวิทย์ อมรเกียรติขจร

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายวรากร เดชาวรานุภาพ

ลาซาล

เด็กชายวัชรธร จิณวุฒิ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงจิดาภา อาศัยสุข

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงจุฑามาศ รัตนพงษ์วนิช

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณิชา อวบสันเทียะ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกษร

จุลสมัย

เด็กหญิงวรัทยา พรมโอภาษ

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายกฤตภาส กฤษณะเดชา

วัดดอนทอง

เด็กชายกฤติพงษ์ ทองนพคุณ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เด็กชายกฤษฏิพัชระ เสริมผล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายก้องภพ ธรรมาภิมุข

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายจ.รวิชญ์ กล่อมเภรี

วัดดอนทอง

เด็กชายชคัตตรัย สุขก้องวารี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายตั้งมั่น สัตยาภานุเดช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธัชวรรธน์ ยุทธนากรชัย

มารีย์วิทยา

เด็กชายปิยะนันท์ ลิมป์ปัทมปาณี

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายภัทร จันทร์โอวาท

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายวริทธิ์ วัฒนพลาชัยกูร

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงกิตติธรา ตั้งจิตธรรม

อนุบาลชุมพร

เด็กหญิงจิณัฐตา พลรักษ์เขตต์

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กหญิงธวัลหทัย แลกันทะ

พัฒนาปัญญา

เด็กหญิงปุณิกา หอบรรลือกิจ

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

เด็กหญิงอารยา แสงโสภาพรรณ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายชยพล อัศวุตมางกูร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายนพวิชญ์ ไพศาลอนันตกิจ

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายพงศกร กองสกูล

อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

เด็กชายพีรพล แวงอุบล

อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

เด็กชายพุฒิพงศ์ สุขสุม

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายภาณุวิชญ์ ยาวิละ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายวงศกร ชัยประเสริฐศรี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายศิรสิทธิ์ รอดพ้น

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงณิชา สิงหานารี

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ช.ภูวสิษฎ์ วิภาสชีวิน

ภูบดินทร์พิทยาลัย

เด็กชายชวิน ประภัสสรวัฒนา

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายธนพัฒน์ คุปธรรมสาร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนราวิชญ์ มโนมยางกูร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปฤณภณ ปัถยาวิชญ์

พระกุมารมหาสารคาม

เด็กชายปิยพนธ์ สวรรยาพานิช

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายพิสิษฐ์ ธำรงวิไลเนตร

จอย

เด็กชายภูดิส เจ็ดวรรณะ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายสรวิชญ์ แตงแก้ว

ซางตาครู้สศึกษา

เด็กชายสุภชัย พัฒนธีระเดช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอคิฬะ ลิมปนันท์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายอภิวิชย์ พรมพา

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายเตชินท์ทิวัตถ์ รตะไพบูลย์

อนุบาลชุมพร

เด็กหญิงทักษวดี ก่อกิจเถกิงกูล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงเจตปรียา สิริประเสริฐศิลป์

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

เด็กชายกฤตภาส แช่มช้าง

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เด็กชายกฤตภาส แช่มช้าง

อนุบาลเชียงราย

เด็กชายชิน สุวรรณสิงห์

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายทักษ์ดนัย เถาถวิล

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายนพณัฐ ปู่เมือง

อัสสัมชัญแผนกประถม

เด็กชายวรกมล วังธะพันธ์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายศวัสกร แซ่อึ่ง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายศุภวิชญ์ สุธัญญวินิจ

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายสิปปภาส เจริญกุล

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายสุวิจักขณ์ ณีศะนันท์

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กหญิงปริยาภัทร เลาวหตานนท์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอาภารัตน์ รัตนาวิวัฒน์

จอย

ติณณา นิลพงศ์

อนุบาลนครปฐม

เด็กชายจิรรัตน์ พิสารวัฒนา

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายนนทพัทธ์ เชาวน์วรนันท์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปุญญพัฒน์ ถานะภิรมย์

อนุบาลนครปฐม

เด็กชายลภน กุลนันทิวรรธน์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายศักดิธัช เรืองสังข์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายเปรม รักษ์ศิริวณิช

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงอันนา ดีพร้อม

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายกชภาส ไพศาลนันท์

อนุบาลระยอง

เด็กชายก้องภพ ลิ้มเพียรชอบ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายกิตติธัช กันตอนันตพร

อนุบาลระยอง

เด็กชายณัฐภัทร เตชะทวีกุล

วัดประยุรวงศาวาส

เด็กชายนรวิชญ์ จันจุติ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปพนธีร์ ตุ้มไธสง

อรพินพิทยา

เด็กชายพันธ์มนัส กิติเรืองแสง

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายวีรภัทร เลิศเจริญวรกุล

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายศตวรรษ วรสายัณห์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอรรถภพ แจ่มแจ้ง

อนุบาลชุมพร

เด็กชายอาณัติ มเหศักดิ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงกรชนก จันวะโร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกานต์สิรี แก้วใส

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงจินดารัตน์ เลิศคุณลักษณ์

อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

เด็กหญิงรุจิรัตน์ พุ่มเจริญ

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงวรรณลดา อมรมรกต

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงวาสิตา กล้าหาญ

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กหญิงไหมแก้ว ปรีชาสิทธิคุณ