Thai ASMO Maths Ranking Year 5

Gold

School Name

Student Name

อุ่นรักสองภาษา

เด็กชายธีธัช ประสิทธิ์วิไล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงปัณณิกา เค้าสงวนศิลป์

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายแทนคุณ สุขเขียว

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชยุต จุนถิระพงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์

พรชัยวิชชาลัย

เด็กหญิงเมย์ฐิตา ศรีหลิ่ง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์

มารีวิทยาปราจีนบุรี

เด็กชายภูมิรพี ศรีสุวรรณ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธนกฤต ปรีดิศรีพิพัฒน์

Silver

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย พุฒิสรรค์ ก่อเศรษฐรัชต์

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายฐิติวัชร โกศลพัฒนดุรงค์

อนุบาลวัดนางนอง

เด็กชายศุภวิชญ์ จิระเดชะ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปริยากร ตั้งวิไลเสถียร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย พงศ์ชนก วนัชสุนทร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายคุณานนต์ คูศิริวิเชียร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายนัทธวัฒน์ ใช่ทอง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพัชรดนัย รุจิฉาย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายวรรณธัช สุขรักษา

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายหิรัณย์ เฮงโรจนโสภณ

บูรณะรำลึก

เด็กชายอริยวงค์ คงนคร

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงจินตวรรณ เวทย์ศุรกฤต

อนุบาลต้นกล้า

เด็กชายจิรณัฏฐ์ เวียงเจริญ

อนุบาลเชียงราย

เด็กชายธนัสร วรรณสม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธิติ สันติลินนท์

พัฒนาเด็ก

เด็กชายภัทนันทน์ วัฒนชีวโกศล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิรวิชญ์ สีห์ชัยพัฒน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงธีรดา อุดมเจตจำนง

จอย

เด็กชาย คณิศร กิรติพงษ์วุฒิ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธนบดี โชติรัตนะพงศ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายพัทธดนย์ เพ่งพินิจ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูมิพิรัชย พันพินิจ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายวงศกร มาลาลักษมี

อัสสัมชัญแผนกประถม

เด็กชายสิรวิทย เฮงสุวนิช

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสุภัสสร มุ่งหมาย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายก้องกิดากร แก้วกำเนิดพงษ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายณัฐดนัย คุลิมา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธีรัตม์ สันติลินนท์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายอติกันต์ หวลเจริญทนต์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงพบพร ตั้งบุญสุข

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงวรวลัญช์ กิตติศิริประพันธ์

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

เด็กชายกษิดิ์เดช จูห้อง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายศิวกร หาปัญนะ

Bronze

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย รดิศ มั่นเจริญพร

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายจักรภัทร นิยมรัตน์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรัพย์เย็น

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายธนกร จิตต์จรูญ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายภากร เลิศสุกิจจา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณัชชา ชัยบุรานนท์

อนุบาลต้นกล้า

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ปิ่นทอง

ลาซาล

เด็กชายฐนวัฒน์ จิณวุฒิ

สิทธาภัทร์

เด็กชายนพรุจ แซ่ด่าน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพงศ์ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

เด็กชายเจ้าใจ เหล่าลุมพุก

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกษิดิ์เดช นิเวศวรทานต์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายณัฐปภัสร์ เอกอัครพรพล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธนกร บุญวัฒน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธนวินท์ ชินพัฒนวานิช

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพิสิษฐ์ สมสวย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสุภวัฒก รัตนเมกุล

ทานตะวันไตรภาษา

เด็กชายอินทัช เปี่ยมเชาว์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงชญานิษฐ์ สุขอร่าม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพีรชญา ลิ้มมหาคุณ

เซนต์นิโกลาส

เด็กหญิงอภิชญา แสงแก้ว

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ชินบุณย์ แสงหนุ่ม

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายกฤตวีร์ ชัยประเสริฐสุด

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายบรมคุณ หลาบหนองแสง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยเพ็ชร

พรชัยวิชชาลัย

เด็กหญิงสุวภัทร ยุบลเขต

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอสมาภรณ์ น้อมเมืองปัก

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายธีรทัต วีระเศรษฐ์ศิริ

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายวริศ วงศ์วิวัฒน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงทองนพคุณ พัฒนชัยวงษ์คูณ

พรชัยวิชชาลัย

เด็กหญิงศรุดา นะรินยา

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายธนกฤต แก้วจันทร์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงบุษมาศ มีบุญ

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงพิมพ์มาดา จารุอาภรณ์ประทีป

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงวรรณภรณ์ พงศ์อร่าม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ธนินท์ธร วุฒิธนาเศรษฐ์

อนุบาลต้นกล้า

เด็กชายจิรัฏฐ์ เวียงเจริญ

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายอธิภัทร ธรรมไชยธรรศ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงชวิศา ธนากูลพงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงณัฐณิชา แตงอวบ

เซนต์ดอมินิก

เด็กชาย ภวัต ลีชาแสน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายณวัฒน์ จินตวิจักษ์

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายธนภูมิ แก้วสุขผ่อง

ภูบดินทร์พิทยาลัย

เด็กชายธีธัช โสภณมณี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพสิษฐ์ ธนิตกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภัทรพล บุญเครือบ

ดรุณาราชบุรี

เด็กชายสิรภพ พุทธานนท์

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายสิรวิชญ์ ครองตาเนิน

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงจินต์จุฑา แต้มเรืองอิทธิ์

พรชัยวิชชาลัย

เด็กหญิงดานิสา ฉายพูล

Merit

School Name

Student Name

เซนต์ดอมินิก

เด็กชาย ณัฐธัญ มัธยมแก้ว

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายณัฐชา นาคะเมทินีนนท์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธนภัทร คำพิทักษ์

อนุบาลชุมพร

เด็กชายธนวัฒน์ สมบัติไพบูลย์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายรวินกร ยั่งยืน

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กหญิงกชกร วิกุลชัยกิจ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงธัญรดี วงษ์พิทักษ์โรจน์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายกฤติน อารีย์รบ

อนุบาลสงขลา

เด็กหญิงปิยะธิดา ทันตสุวรรณ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณฐพงศ์ วินัยชาติศักดิ์

อนุบาลต้นกล้า

เด็กชายธัชชาภัทร ดิษสกุล

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายวาทิตย์ พาพันธ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายอารดา จรัญรัตนศรี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงธนพร เอื้ออภิธร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงวิจิตรา สิงหวรางกูร

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายชิติพัทธ์ ชัยมงคล

พระกุมารมหาสารคาม

เด็กชายธีรภัทร ขุมเงิน

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายศิวกร ไม่เสื่อมสุข

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายสทานน โชติจันทึก

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีบุญเจริญชัย

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายอชิตพล โพธิ์ทอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกนต์ธีร์ อินทร์พรหม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงณฐินี มณีรัสยากร

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงณัฐชยา จงโรจน์สกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณัฐณิชาช์ วาสุเทพรักษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงธนัญชนก ทีฆรัตนมงคล

พรชัยวิชชาลัย

เด็กหญิงธัญรดา แสงพิศาล

อนุบาลชุมพร

เด็กหญิงพิมพิกา ลือสกุล

เซนต์ดอมินิก

เด็กชาย ฐิตพัฒน์ สุนทโร

เซนต์ดอมินิก

เด็กชาย วีระวิชญ์ อัศวภิรมย์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกันต์ ศรีศุภร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายคณาธิป วิริยพรสวัสดิ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กชายปฤณ ภูวรกิจ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายพีรณัฐ จำเนียรศิลป์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายสาวิตร อภินันท์มงคล

ภูบดินทร์พิทยาลัย

เด็กชายณภัทร ตรีธรรมรักษ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายธนพล วงศ์สิทธินนท์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิประเสริฐ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงมณัสนันท์ ประสิทธิ์วรการ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย เนกศ์ งานโภคิน

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายกัณฐกะ ณรงค์การดี

มารีย์วิทยา

เด็กชายฉัทปนัย ชาวคอนไชย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายณรงค์วัส เบ็ญจลักษณ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนทัต เอื้อไพโรจน์ถาวร

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายพีรดนย์ สุริยะฉัตร

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายอัศวิน ชีวะพันธ์สมพงษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กฤตมุข นภารักษาวงศ์

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายคณพศ ราชบูรณะ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายธีภพ สีขาว

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายปณิธาน วีระโอฬารกุล

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายพัสกร เมืองมูล

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายมั่นมโน เหลี่ยมดี

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายอภิมงคล ธีระภาพพันธ์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงจิตา ตามประวัติ

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงธัญชนก สุนทรพิธ

วัดควนวิเศษ

เด็กหญิงพิมลศิริ ตุ้งติก

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ชญานิน จงอัศญากุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายกรดนัย ตรัตนกุลจรัส

มารีย์วิทยา

เด็กชายภพสุข สุเมธเชิงปรัชญา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงกวินทิพย์ ศาสนนันทน์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงธัญชน์ลภัส สัจจวาณิชย์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงพัชรพร แสงสุรศักดิ์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายทรัพย์ศิริ สมบูรณ์ทรัพย์

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายธรณ์เทพ แสงเกตุ

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายนนทกร วังตระกูล

พุทธยาศรม

เด็กชายภัทรพล ใจเย็น

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายภูริณัฐ ภารแผ้ว

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายอติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กหญิงปพิชญา เพี้ยงจันทร์

พรชัยวิชชาลัย

เด็กหญิงพิชญ์สินี บุตรแสนคม