Thai ASMO Maths Ranking Year 4

Gold

School Name

Student Name

แสงทองวิทยา

เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายทยากร สุวานิช

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงธันยนันท์ พูนบันดาลสิน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสรวิชญ์ สุ่มมาตย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงธันยธร เจิ้ง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกิตติภพ เขียนสา

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

เด็กชายปัณณ์ ตรีสัตยพันธุ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงอิสรีย์ เกตุทะเล

Silver

School Name

Student Name

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายปิติณัช ร่ายเรือง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร

สาธิต "พิบูลย์บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี

เทศบาลวัดเสนาเมือง

เด็กชายธรณ์ธันย์ ปรีชาติวงศ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายสิปปภาส เตชทิพากร

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายเจริญฤทธิ์ มงคลธรรมกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เลิศศรีสกุลรัตน์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฎฐวัฒน์ ตันพิบูลย์

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กชายปิติโชติ จิตรแก้ว

เซนต์ดอมินิก

เด็กชาย จิรา กุลจิราพงษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูริช ลามศรีจันทร์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายกานต์ สุขสุวรรณ

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กชายชวิศกร มุกดามาศ

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายธีรภัทร ศิวพรอนันต์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณภัทร โรจนชีวาคม

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย บุริศร์ กงพาน

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายกิตติธัช วงษ์สุวรรรัตน์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายธาม ลีลาเชี่ยวชาญกุล

อนุบาลระยอง

เด็กชายศิรสิทธิ์ หวังผล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กิตติพศ ธีรฉัตรพร

ทิพพากรวิทยาการ

เด็กชายกุณฑ์พงศ์ อดุลประเสริฐสุข

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพงศกานต์ ศรอารา

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพลภัทร บุญนิมิตร์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปัณณสา พงศ์สิงหโชติ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงศิริกำภู จุดจันทึก

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงวาราดา จงจิระวงศา

เซนต์ดอมินิก

เด็กชาย พลภูมิ วงษ์วิไลวารินทร์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายธนภัทร ทองคำ

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กชายแทนบุญ สมันตรัฐ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ฐปนรรฆ์ โรจน์ขจรนภาลัย

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายคณพศ เล่งเวหาสถิตย์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปัญจพาณ์ ทับสิ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปุญญิศา ลาภหลาย

Bronze

School Name

Student Name

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนันท์ชัย ธนาวุฒิวรสิทธิ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพิสิษฐ์คุณ สุรเนตรธีร์

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงพริมา พิพัฒน์นราพงศ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงพัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงวรภิญญา กิติศิริประพันธ์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย กิรัชภาส ถาวร

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายปรัชญ์วิรุฬ เพทัย

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายอภิชญะ สุขสว่าง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงกุลละปรียา วิศรุตวาณิชย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงประกายดาว บัวนาค

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายรัชพล ศรีทอง

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงสุพิชชา ฉันทวรางค์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายนิธิศ ใจชื่น

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายปณิธิ ตั้งหมั่นกิจ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายปานปรีย์ สิตะโปสะ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพงษ์ตะวัน คล้ายสุบรรณ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสุวิจักขณ์ เกตุแก้ว

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกรดนัย จริยเดชวณิช

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายวุฒิพงศ์ เทพนอก

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพิชญ์สินี นาคเลื่อน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เด็กหญิงวชิรญาณ์ หลีน้อย

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย คุณาสิน เจริญวานิช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย พิชญะ แสงรุ่งคงคา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูวิศ ญาตินิยม

อนุบาลชุมพร

เด็กชายวิชญะ ทวีพันธ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงรัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอรัชฌา วงศ์ดนตรี

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กชายชานน มงคลพร

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายรัชชานนท์ มิ่งหมื่นไวย

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายศรุต ลี้จันทรากุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสุธนัย ทางทอง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายเอื้ออังกูร น้อมเมืองปัก

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงฉันทนัทธ์ นิตย์ใหม่

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงชญาภรณ์ เล้าแสงฟ้า

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงภูรีรักข์ ร่วมกระโทก

อนุบาลระยอง

เด็กชาย กชพร นิภารักษ์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายจารุพิชญ์ บัวขุนเณร

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เด็กชายชโนทัย ตรีชัยชญาการ

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายรณกร ระวังงาน

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายวชิราวุธ อมรเกียรติขจร

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายวัชรวิชญ์ หนูสลุง

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายสรชัช ภูมิดาธนาพร

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เด็กหญิงกชพร ทองมลีวรรณ

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ วรรธนะวลัญช์

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กหญิงวรพร อักโข

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอชิรญา วชิรมโนวาทย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงเพียงขวัญ ม่วงเสม

Merit

School Name

Student Name

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายกิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกีรติ จิรมนัสวิญญู

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์ กิจจาพูล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปิยวัฒน์ กฤษเกล้า

อำนวยศิลป์

เด็กชายวรัท โสพัศสถิตย์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายศุภกร เล่งเวหาสถิตย์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายแดนบดินทร์ วงศ์ผดุงธรรม

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงณิชชาวีณ์ ภิรมย์โชติศิริ

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงธัญวรรณ วุฒิสารวรากรณ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย วิชญ์ภัทร ตันพัฒนรัตน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายณัฐพงษ์ วิสม

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายมนัสนันท์ ว่องเกียรติถาวร

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายรพีพงศ์ แหล่งสนาม

วัดดอนทอง

เด็กหญิงสุกัญญา สุขประเสริฐ

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายพัสกร กองสกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภรัณยู อ่อนน้อม

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายภวิศวร์ วณิชชากร

วัดดอนทอง

เด็กชายภัทรพงศ์ วิสุทธิศักดิ์

พญาไท

เด็กชายภัทรพล เหล็กดี

เฟื่องฟ้าวิทยา

เด็กชายรังสิมันตุ์ อริยสุนทร

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เด็กหญิงพชรกมล ไชยกิตติวุฒิ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิมพ์นภัทร มาตรสุริย์

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายธนบดี ธาราเงิน

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายธนลภย์ พรามคุ้ม

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายภาสกร วราจิตติชัย

จุลสมัย

เด็กหญิงฐิติวรดา ทาจินา

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงปาณิศรา ชำนาญศิลป์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพรณภัทร ช่วยบำรุง

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิทธิชัยโอภาส

แสงทองวิทยา

เด็กชายกฤษณบดินทร์ แหล็มสะ

ปาณันคุณา

เด็กชายชนกนันท์ มีสุข

อนุบาลระยอง

เด็กชายสุรพัศ ลำภูพินิจพงศ์

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ช. นนทวัชร์ หอสุวรรณานนท์

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ช.จุมพลภัทร์ โรจน์บวรวิทยา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ถิรภัทร กิจวีรกุล

เซนต์ดอมินิก

เด็กชาย ภทรธร ไพศาขมาศ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกฤตพล ภาณุพรพงษ์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เด็กชายกฤษกร พฤทธพงศ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณตฉรรต ส่งศิริ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธนวัฒน์ รุ่งกระจ่าง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธัญญ์นิธิ อนุสนธิวงษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปองภพ แสงสว่าง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงกชกร ติ๊บหน่อ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงนันท์นภัส คุ้มครอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปภาวริญณ์ ทะลิ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์ เกศปรีชาสวัสดิ

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงศรธกรฉัตร ปิยะคุณ

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงศศิฏามาส อินทร์น้อย

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงศุภรัตน์ พันธุ์เมธิศร์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงสโรชา พัฒนากุล

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงอรจรีย์ ธีระภูธร