Thai ASMO Maths Ranking Year 2

Perfect Score

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายก้องพวิษย์ เซ้งสาย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายมนุต์เขตต์ เปี่ยมสมบูรณ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายอธิษฐาน แก้วอินทร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกัญฐณณัฐ ทวีสุข

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงจิดาภา เกียรติเดชาวิทย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปวริศา ขันติกิจ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสุกุลยา เหรียญทอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสุพรรษา เจริญทรัพย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงแทนหทัย ยะโสธร

Gold

School Name

Student Name

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย กีรติณัฏฐ์ จิวรัชตานันท์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ณัฐชนน มรรคไพบูลย์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย พชรวัฒน์ ทับพุ่ม

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย พุทธิพัฒน์ รักทองสุข

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกฤตภาส อุดมกิจโสภณ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายกฤษฎ์ โสพล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกิตติพงศ์ มาลาลักษมี

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายณฤต อุชุปาละนันท์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนภัทร วุฒิวรจินดา

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายรชิตะ จันทะมงคล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายอิงครัต เพรชประดิษฐ์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กหญิง ธมน ศิริสุวรรณ์

Silver

School Name

Student Name

สาธิต "พิบูลย์บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

นันท์นภัส กังวิวรรธน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กายดี เพียรขุนทด

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ณฐพงศ์ ผจญ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กชายกรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกิตติกร ดำรงศักดิ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายคณัชนันต์ ธนาพิบูลพงศา

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายณัฐชนน โพธิประเสริฐ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปัณณธร สระทองจุดิ

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายพรฤทธิ์ แซ่เจียง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพอดี ล้วนจำเริญ

วัดดอนทอง

เด็กชายพัชรพล กิจจะอรพิน

บางนราวิทยา

เด็กชายวรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิริดนย์ พลจันทร์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิริเวชช์ วัฒนะ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสุเมธ อิศราธิกูล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายอชิรวัชย์ คงเทียน

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายอัครวัสส์ ไผทจินดาโชติ

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กหญิง กรีติกา ซิงค์ ชาวสวน

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กหญิง รุจิรา สระเจริญ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกลุปริยา เกื้อสกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ เรียนรู้

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงนภัสนันท์ ดุรงค์ธรรม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปัณณพร เพทัย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กหญิงพรนภา สกุลยา

วัดดอนทอง

เด็กหญิงยอดลดา โคตรุฉิน

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงสวิตตา ชูทองคำ

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงอิ่มสุข พูนวศิน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงอิสรีย์ กาญจนวัตน์มณี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ขจรเดช โชติล้ำวงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย คณพศ เอกตระกูลเกษม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ชยพล จันทร์พร

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ธฤติวัช ศรีละมุล

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ไกรวิชญ์ จิตรไพบูลย์

อนุบาลชุมพร

เด็กชายณัฐภัทร งั่นบุญศรี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนทีสิชณ์ สันติวิภานนท์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปราณต์ รุจาคม

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายปัณณทัต ตันเรืองพร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายวรปรัชญ์ ทองหยาด

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายวรภณ ตัณฑุลเวศม์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสรกฤช ดวงสิน

จอย

เด็กชายเธียรกานต์ ธรรมโชติ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายแจ็กก์กริน พูนกลาง

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กหญิง ศรีสุภา เกศวพิทักษ์

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงกฤติมา กรรโมปกรณ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงทอฝัน หนังสือ

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กหญิงบวรลักษณ์ ชิดปราง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปพิชญา เทียมอุทัย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปัญญาดา อุ่นศิริพงษ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปุญิศา สินธ์สวัสดิ์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กหญิงพันพราว ศรีพยัคฆเศวต

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงฟ้าริน วัฒนพงศ์พิทักษ์

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กหญิงออมสิน มีสุข

Bronze

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กรณ์ กองแก้ว

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กฤชณัท หวู

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย จักริน ต้นชนะชัย

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ณฐกร กิตตโยทัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ณธรรศ ปราบพาล

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ณัฐวัตร พฤฒิสาร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย นรวร จงวุฒิชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ปฏิภาณ ดารานุวัฒน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกรณ์ สว่างทรัพย์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายกฤษฏ์ บุตนุ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายกษม ใช้คล่องกิจ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายชยพล เจริญสิน

วัดดอนทอง

เด็กชายฐปนวัฒน์ วัฒนจึงโรจน์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายณภัทร์ รุ่งสว่าง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายนพกฤษฏิ์ พรโชติสุริยวุฒิ

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายปภังกร ทัศนานุตริยกุล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายปวินท์ณัฐ คำแหง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายปัณฑ์ ปรีชาปัญญากุล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายปัณณ์ ว่องสมบูรณ์สิน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปุณยพัฒน์ พิพัฒนานันทิ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายพชร สุขศิริ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายภูรี ศรัทธาบุญ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายวชิรวิทย์ พิมาลทิพย์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายสิรวิชญ์ พิเชฐจินดากุล

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กหญิง บุญญวีร์ เลิศสุวรรณกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงฐิติชญาน์ วงศ์กีรติกุล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงณัฐวรินทร์ ทองคำ

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงบัณฑิตา คชารัตน์

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงปาณิสรา ธนบุญโชคสกุล

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงพิชญา อัมระปาล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงภัชริดา สุวรรณศรีสาคร

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กหญิงภัทราวรรณ บูรณารมย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงลัลล์ลลิล สุขศรี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงวัลย์วลี เสงี่ยมพักตร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงศิสุนัญ พระนิมิตร

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

เด็กหญิงสิริภากร เหล่าศรีรักษ์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงอนัญญา นิตย์มี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอภิชญา สุวรรณบัณฑิต

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงอริสา ผลิตวานนท์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงอัญชิลา เนื่องเนาวรัตน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงแพรวารินทร์ ศรีรัตนปัญญาธร

Merit

School Name

Student Name

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย จิรัตฐคุณ จันทร์ประเสริฐ

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ธีรดนัย เกษามา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ธีรินทร์ หล่อภูมิพันธ์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ปองคุณ ปาลวัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย สิรินธรรม ศิริพลับพลา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกรวิชญ์ อุดมประทีป

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกลทีป์ วิจิตรจามรี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายฆนณัช สรรเสริญ

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายจิรวศิน วีระกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฐวัศห์ เพ็งพันธุ์

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายธนกฤต ธนาอธิวัฒน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนภัทร ยอดโคกสูง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธนวินท์ เบญจมาภา

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธนสันต์ เชี่ยวชาญอาชีวะ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธัชพล วัฒนากลาง

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายธีรภัทร ร่ายเรือง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายนภนต์ อภินทนาพงศ์

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายปริญ มิตรารัตน์

วัดดอนทอง

เด็กชายปาณัช โชติวิทยารัตน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพงศธร เปรมท่าช้าง

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายภัทรดนัย ป้องเศร้า

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายยธญ์ขพันธ์ สายชล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายยุทธภูมิ ชัยสวัสดิ์

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายรณกฤต เผ่าจิตรกุล

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชายศานต์มนัส ขาวประเสริฐ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายสิรวิชญ์ กุลธีระวิทย์

อนุบาลสุโขทัย

เด็กหญิงฆรชนก ตั้งสุขสันต์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงจิรัชญา เอี่ยมสำอางค์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงณิชชารีย์ สันติพงษ์ไพบูลย์

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กหญิงธัชชาวีร์ ลวดลาย

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงนรกมล ทีโนรีโอ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพิชชาภัค แพทอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงลักษิกา ดิดสุ่ม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงวนิดา ขลิบสี

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงวรวลัญช์ วรอภิญญาภรณ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงวริยา จันคำ

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กหญิงศศิภา กาญจนากร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสุพัสราภรณ์ ทางทอง

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงอิสรีย์กร ชลศิริวานิช

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงเจด้า มาริษา อัลเลน

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงเพียง ประเสริฐ

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ญาณาธิป สมานประชา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ณชพล ตันตระสุวรรณ

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ณัทกฤต พนมมรรค

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ธีรดนย์ อึ้งอรุณลักษณ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย นววัต กลิ่นงาม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย บุณยกร โรจน์เด่นดวง

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย วริศ โรจนะประเสริฐกิจ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายคมน์ษัฑวัต เสถียรพงษ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายชนาธิป โตวงจร

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายฐปนรร มงคลเอกเลิศ

อนุบาลชุมพร

เด็กชายณภัทร กังวานสุระ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายณัชณรงค์ สุนทรเภสัช

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายณัฐชนน ศิริเอก

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายทวีรัฐ ถาวรยศนันท์

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายธนธรณ์ แก้วสุขผ่อง

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายธัชกร เคลือบมงคล

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายธีรภัทร วงษ์สันติสกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธีรวัฒน์ ราชวัตร

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายนรินทร์ปกรณ์ เวชประชา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปัณณวิชญ์ สิงหานนท์ตระกูล

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายพตะธีตา ลีลาพตะ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพัทธดนย์ สุวลักษณ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายพิชญุตม์ ตั้งจิตเพียรพงศ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายภาคภูมิ แดงรัตนวงศ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายภาณุพงศ์ อ่อนน้อม

วัดดอนทอง

เด็กชายภานุวัฒน์ ศิริวงศ์นาค

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายภูดิศ เต็มสุนทร

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายภูเบศ สุวรรณโชติ

วัดดอนทอง

เด็กชายรพี จันทร์มณี

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายวรเชฏฐ์ เหมือนดาว

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายวิชญาธรณ์ เหม็นเณร

วัดดอนทอง

เด็กชายศรุต เลาะชำชู

วัดดอนทอง

เด็กชายศิวกร จันทร์อ่ำ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายอชิระ คงคาลัย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายอิชย์ ฐาปนโสภณ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายเจตนิพิฐ กลสรร

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงชารีนารถ ประทุมขันธ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงณรดา ธรรมานุธรรม

อนุบาลสุโขทัย

เด็กหญิงณวินดา สินสุวรรณ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงณัฐณิชา กุศลาศัย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงดุษยา ตั้งไตรธรรม

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงทักษพร วนิชผล

วัดดอนทอง

เด็กหญิงธนัชพร แน่นหนา

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

เด็กหญิงปภาวี วัฒนเนติกุล

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กหญิงปวริศา น้อยจาด

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กหญิงปุณลลิ อินทรัตน์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงพรปวีณ์ โกสินทรจิตต์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงพรรษอร พรรณเชษฐ์

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุรชัยสติกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงรมิดา สายทอง

วัดดอนทอง

เด็กหญิงลภัสรดา สมศักดิ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงลิกอร์ ไชยพิมล

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงวรัญญา กอนทิพย์

วัดดอนทอง

เด็กหญิงวรัฎษ์ธยา เสริญสุขสัมฤทธิ์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงสิริไพลิน กลางนุรักษ์