Thai ASMO Maths Ranking Year 10

Gold

School Name

Student Name

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงปิ่นสุดา เทพชู

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายปริยวิศว์ สุวรรณเจริญ

มอ.วิทยานุสรณ์

นายภาวินท์ ฐิตโสมกุล

Silver

School Name

Student Name

สภาราชินี

นางสาวพรหมพิริยะ ธรรมเสถียร

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวลักษิกา จินุพันธุ์

สารสาสน์วิเทศศึกษา

นายธรรมธัช วัชรเรืองรุ่ง

มงฟอร์ตวิทยาลัย

นางสาววรางคณา ระวังงาน

มอ.วิทยานุสรณ์

นายศิรชัช ศรีชาเยศ

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวชนิกานต์ มณีนวล

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวณัฐมน โงกเขา

สุโขทัยวิทยาคม

นายณฐชนม์ อินทพิบูลย์

Bronze

School Name

Student Name

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงภัทริกา ภูริภัทรพันธุ์

สิรินธร

นาย ชยิน ศักดิ์วัฒนเวคิน

สตรีศรีน่าน

นายณรัณ การุณยฐิติ

สุราษฎร์พิทยา

นายทัตพงศ์ สุชาตานนท์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

นายภควัต ย่อมดอน

สุรนารีวิทยา

นางสาวณิชกานต์ วิเศษจินดาวัฒน์

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวนภสร แซ่ตั้ง

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

นางสาวโชติก นาคนคร

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงอรปรียา ทะนนท์

บรบือ

นางสาวกฤษติยาภรณ์ สูบไธสง

บรบือ

นางสาวนิสรา หมื่นไธสง

Merit

School Name

Student Name

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

นางสาวปาณมณี เจริญเบญจวงศ์

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวสุวัลนา วงษ์สุโพธิ์

ศรียานุสรณ์

นางสาวอาภานันท์ กุลพฤกษี

สุรนารีวิทยา

นางสาวธนัญญา สรพพประเสริฐ

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวปภาวดี คงทอง

มอ.วิทยานุสรณ์

นายทศพร สถิตย์เดช

สิรินธร

นางสาว จิรนันท์ ชื่นยง

ศึกษานารี

นางสาวกัลยกร ชูผลา

ศึกษานารี

นางสาวจุฑาภรณ์ อาจนิยม

สุราษฎร์พิทยา

นางสาวชนกนันท์ หานศุภิชน

สุราษฎร์พิทยา

นางสาวญาณิศา แก้วกอน

สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

นางสาวพนิดา ดีเหมือน

สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

นางสาววริศรา แสงวิเชียร

บรบือ

นางสาวสรณ์สิริ จันสม

มอ.วิทยานุสรณ์

นายกมลภพ คล้ายดอกจันทร์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปฐมวัย ประถม มัธยม)

นายปัณฑ์ชนิต เจริญสุทธิกุล

มอ.วิทยานุสรณ์

นายศตพล คล้ายอักษร

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

นายศุภกร โพธิ์งาม

มอ.วิทยานุสรณ์

นายหรัณย์ สุขสง

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวกันติศา ประทีป ณ ถลาง

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวศิริกร รัตนบุรี

บรบือ

นางสาวศิริอร พรคลัง

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวเนตรนภา สุวรรณะ

บางกะปิ

นายปฏิภาณ ฟาอีดิน