Thai ASMO Maths Ranking Year 1

Perfect Score

School Name

Student Name

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธนกร ตั้งเจตน์

Gold

School Name

Student Name

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กหญิงพราวณภัส ตุลาสืบ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายอดิเทพ ชูเฉลิม

จ้องฮั้ว

เด็กชายกิตติธัช เดิมพรม

จ้องฮั้ว

เด็กชายจีฮาน เลาะน๊ะ

จ้องฮั้ว

เด็กชายวิศรุต วิภาวยางกูร

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงกมลทิพย์ สุวรรณรัตน์

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงกัญญพัชร กุมภิล

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงซีรีน ยะยือริ

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงธัญชนก ชฎารัตน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงธาร จิระชาญชัยศิริ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงระรินตา เอี่ยมเอก

Silver

School Name

Student Name

จ้องฮั้ว

เด็กชายชยพล พรบุญเรือง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธีรสิทธิ์ บุญรอด

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงกัญญาพัชร์ กฤษดาธิการ

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงจินดารัตน์ พรองพรม

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์แดง

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงชนิกานต์ สารราษฎร์

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงณัฐณิชา ยงยศยิ่ง

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงดาวเวียร์ กระดังงา

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงทิภาพร พัฒนพงศ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงนัทธมน บุญชำนาญ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงพร้อมบุณย์ ประกอบกิจ

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงรักจัง ธนบดีทวีทรัพย์

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กหญิงรับขวัญ ทัสสโรภาส

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงวรรธนวรรณ วนภูมิ

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงวิลาวัณย์ สังกุนะ

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงสุพนิตา สังคง

จอย

ณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายกฤษตฤณ หอมสุวรรณ์

เกตุพิชัยวิทยา

เด็กชายปองคุณ ภู่ดี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายสุวรรณภูมิ สุวรรณแสงโรจน์

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงมัรนียา เกษา

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงศศิวิมล ศิวพรอนันต์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายกรวิชญ์ คงระเรื่อย

จ้องฮั้ว

เด็กชายณัฏฐกิตต์ เจียงกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปณริวัฒน์ นาคพาณิชย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปวิธ หาญวานิช

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายปุณยธร เต็มฤทธิวงศ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายพิงภู เวสารัชประเสริฐ

อำนวยศิลป์

เด็กชายพิทูร โตสุโขวงศ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายภานุภัท วรวัฒนดำรง

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายวิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณัญชพรรณ เลิศสาธิต

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงนวพร โรจนโพธิ์

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กหญิงปรายฟ้า เต็งสุวรรณรังสี

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เรืองสง่า

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ปิติพัฒนโฆษิต

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงสิรินภา คำอินทร์

Bronze

School Name

Student Name

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายชิติพัทธ์ ครูรัตนานุวัฒน์

จ้องฮั้ว

เด็กชายนฤบศ ศรีโพธิ์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายปพณ เรืองศิริ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายปภังกร อยู่ยงวัฒนา

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปุณยวิชญ์ แพนพา

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายรัฐศาสตร์ มุ่งหมาย

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายศุภกร บูรณศรี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายอภิวิชญ์ แก่นจันทร์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิง ปาลริษฐ์ จีระพรมงคล

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กหญิงฆฤณ เตชะนันท์นภัส

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณัญชพัชร์ เลิศสาธิต

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงทิพกัญญา ศรีถม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงนภัสวรรณ กวีกิจวิศิษฏ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปุณณิสา ว่องวณิชชากร

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงพิชชาพร ประทีป

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา ลิ้มปิยะโอฬาร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกฤติเดช อู่กาญจนกิตติ

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายกันต์ ประพรม

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายจิรัฏฐ์ โหมดเทศน์

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กชายชิษณุพงศ์ คงจินดามุณี

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายปภินวิช สารสอน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายปรินทร์ ขานทอง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปัณณทัต ศรีสถาน

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายภาณุรุจ ครึกครื้น

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายภูวเดช เพิ่มทรัพย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายมนุเชษฐ์ เกียรติเดชาวิทย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายศิรสิทธิ์ สินแดง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงจิรณา ปิ่นคง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงจิรภิญญา สมบูรณ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงจิรัชญาณิช ทองดวง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงณัฐชา เลิศแก้ว

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงพันธิตรา น้อยใหม่

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ สุมาลีศรีวงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงมนัสนันท์ สมบูรณ์มนัสชัย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงลภัสสินี ทิมจิตร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงวรวรรณ แสงศรีจันทร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงศิศิรา จันทร์ภักดี

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กหญิงอริสรา ยาชำนาญ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงเขมจิรัสย์ วังสัตตบงกช

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงแพรธารา ตันตริภาคย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายคณิณ ธูปเทียนรัตน์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายธนกฤต ธีร์ชชานัน

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธีร์ทวัช แก้วน้อย

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กชายปัณณวิชญ์ สุขผล

อำนวยศิลป์

เด็กชายปุญญพัตน์ โรจน์วงศ์สุริยะ

อำนวยศิลป์

เด็กชายปุณณพงศ์ เจริญชัยพงศ์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายภูธดล ปันทิวงค์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสิปปกร มีเจริญ

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายอริยเดช คฤหเสรีธร

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงกัญญพัชร อินกล่ำ

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช บุตรทอง

สาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เด็กหญิงชญาดา พฤฒิพงศ์พิบูลย์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงชยุตา มะลิซ้อน

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กาวีอ้าย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณิชชา กุมารจันทร์

พร้อม

เด็กหญิงรินลดา นิติธรรมพงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงวิชญาพร เอกวัตร

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงวิลาวรรณ ฉิมสุข

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงศุภรัตน์ รัมมณีย์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงสาธิตา รุ่งวรรธนะ

Merit

School Name

Student Name

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกฤตพัฒน์ ตระกูลทองเจริญ

พร้อม

เด็กชายกฤศณัฏฐ์ ชัยบุญสวัสดิ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายกฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายชัยวัฒน์ เผือกเนียม

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายญาณวุฒิ พิทักษ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณัตชนน อุปริพุทธางกูร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธนกรณ์ สิงห์โต

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายธนกฤต ชัยโชติวรกุล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายธนกฤต โรจน์วีระ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายนนน คุณคุปต์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายนัทกร หมู่พิมล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายนิพิธพนธ์ ชัยเจริญ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปริทัศน์ เกียรติเดชาวิทย์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

เด็กชายพิศิษญ์กรณ์ ปรีดาศักดิ์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายพีรเดช พิพิธผลารักษ์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายภาคิน เงินอยู่

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายภาวิต ตติยพินิจ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายเตชินท์ สุขพันธุ์

บริบูรณ์ศิลป์รังสิต

เด็กชายเอกคชรัตน์ ภูตินันท์นิมิตร

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงขวัญฤดี ด้วงเหม็น

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงทักษอร วงษ์กวน

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงทัชชภร นิลเรือง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงนรัชย์ธรณ์ กุลศรีสมบัติ

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กหญิงปริม อาสาสรรพกิจ

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงปริยากร ทรงวุฒิ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปารมี คุณุรัตน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพัชรนันท์ พรมมาตย์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงพิมพ์ดาว สถิตยานุรักษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงภรภัทร สุขเสถียร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงภัทรดา มหัทธนานุภาพ

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงภิญญาพัชรญ์ รักสุข

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เด็กหญิงวนัชพร พาหะนิชย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงวรณัชชา ดลลชานนท์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสุธีกานต์ หนองมีทรัพย์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงสุภาวดี ขุนชาญนุชิต

ศรีสว่างวงศ์

พิทยุตฆ์ กาฬศิริ

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายกรรัช จิรกิตยางกูร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกฤตเมธ รื่นเริง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายก้องภพ เทนสุภรณ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกันตพงศ์ อภิวาทน์วิทยะ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกำชัย กำไลแก้ว

ซางตาครู้สศึกษา

เด็กชายกิตติธัช ช้างทอง

อำนวยศิลป์

เด็กชายชยธร สิริพันธุ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายชัยวุติ ศรีสมบูรณ์ภมล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชาคริต ลิ้มรัชตามร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชินาธิป ละม่อมงาม

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายฐปนรรฆ์ รัตน์รวีวงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายณัฏฐกวี วิวัฒนรัตนบุตร

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายณัฐชานนท์ เชิญขวัญ

อุ่นรักสองภาษา

เด็กชายทวิร์ธัมม์ ธรรมนิยม

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เด็กชายธนพนธ์ วิจิตรกูล

อำนวยศิลป์

เด็กชายธนาภิวัฒน์ จรัสนิรัติศัย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธิติวุฒิ แสงดี

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายนิติธร พร้อมประเสริฐ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปภาวิน ทฤษณาวดี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพิชญกิตต์ เย็นบุตร

พร้อม

เด็กชายพิสิษฐ์ จันทร์วงษ์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายยสินทร ใภพรม

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กชายรวินท์ อุ่นนวนจิรสิน

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายรัชพล พุทธานุ

สาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เด็กชายวุฒิภัทร วุฒิศาสตร์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายสุวัศศักย์ สังพาลี

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายสุวิศิษฏ์ มหัทธนพรรค

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงกัลยกร กาญจนชุมพล

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กหญิงกัลยชนม์ กุลวัฒนโยธิน

เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

เด็กหญิงจิราพร ศิริมูลเครือ

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กหญิงณัฐวดี คงหลี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณิชชาภัทร นากลาง

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เด็กหญิงนัฐชา มณีโชติ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงบุญรักษา รวีวงศ์อโนทัย

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กหญิงปริชญา ภิระบรรณ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพรปวีณ์ มุ่งเอื้อมกลาง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพรพิมล ปลื้มเปรมใจ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพิชยภา ห่วงไธสงค์

สาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรหมมา

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญเกิด

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงลักษมี พูลผล

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงวรินญา วราอุบล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงเพ็ชรไพริน จันทร์ผ่อง

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็ฏหญิงเจิมขวัญ จันทร์แจ่ม