Thailand Secondary Team Award

YEAR 7 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายก้องภพ ปิยะกมลานนท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภวัต ผจงเกียรติคุณ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพรรณทัต กนกวรานนท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณดล บุญพรหมธีรกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภูตะวัน พลานุภาพ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายก้องภพ ศรีนุช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณฐานิธิ์ เทอดไพรสันต์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณวพล ธนาเศรษฐ์สกุลYEAR 7 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายชยพล หล้าแหล่ง

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายณัฐกันต์ แสงนิล

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายภูมิแผ่นดิน สหัสสพาศน์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายนรภัทร แท่นมณี

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายอนวัช ตันนิกร

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายสุขปวัตน์ เมืองสมบัติ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงณัฐฐณิชชา อิทธิกรมหาศิริ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายปิยวัฒน์ ศรีสังข์งาม

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายวโรรส ตันพงศ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายธนาสรรค์ คำดี

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงพรชิตา เผ่าวิจารณ์YEAR 7 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายกิตติทานต์ กิจรุ่งโรจน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายภูริพงษ์ ลิ้มสุชาติ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงภัทรภัทร จันทร์จุฬา

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงสรัลชนา พรหมเสนา

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายมหาสมุฏ พุฒทอง

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายจารุกิตติ์ อิสโรวงศ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายวิชญ์พล เลิศไกร

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงศศิธร จีนหนู

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงวัลยา จันทรวิบูลย์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ชินอัครวัฒน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณัฐชนนท์ หนูเจริญ
YEAR 8 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายเวทิต กัลย์จรัส

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพีรวัส ธิติศักดิ์เมธี

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายอริย์ธัช อริยานุชิตกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐกิตติ์ เกียรติมงคล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปรัชญ์พล กาญจนสีมา

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายเจตนิพิฐ ปรปักษ์เป็นจุณ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชญุตพล ปุณยรัตน์ยืนยง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายไมตรี หิรัญตียะกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายศุภวิชญ์ เสรีพาณิชย์การ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสุรภูมิ ช่างเหล็กYEAR 8 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงลลนา ศรีสงคราม

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายธีธัช บำรุงเชาว์เกษม

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงวิภาษิตา วรวิทย์วัฒนะ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงนิชาภา พฤทธิพัฒนพงศ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงเกิดศิริ สมพงษ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงณภัทร หัตถ์สุวรรณกุล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายธนเทพ ลิมป์พาณิชย์กุล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงปาลิดา กองแดง

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงพัชรวลัย วงศ์สุวรรณ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงภิรมย์รัตน์ รัตนภิรมย์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงกัชบงกช หมอทรัพย์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายธฤต องค์พิสุทธิ์YEAR 8 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณัฐวุฒิ เหรียญรุ่งโรจน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ เหลืองอักษร

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงชญาภา บุญชูมณี

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายไกรสิทธิ์ ถาวรสุข

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงณิชา วิรุฬห์พานิช

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงเอื้อกานต์ เศวตสุทธิพันธ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณภัทร เฉลิมวัย

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายวศิน พรหมจรรย์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงเขมานุช สุวรรณ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายปุญชรัสมิ์ เขียดสังข์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายวรกฤต บัวแก้ว
YEAR 9 PLATINUM TEAM AWARD

School Name

Student Name

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายนิติภูมิ ศรีโกศล

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายนนท์ นัครา

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายกฤตภาส ชัยชนะ

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธนพัฒน์ โชติช่วง

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายสิรภพ พิชิตการณ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงศุภิสรา กรดแก้ว

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธนกร ฐานิวัฒนานนท์

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงวงศ์ศุลี บุญแสวง

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงฉันชนก สุขกลับ

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทร์ศรีYEAR 9 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายนวพล แสงศิริ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐประวีร์ ปัถยาวิชญ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายเจตนิพัทธ์ บุญญานุสนธิ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายกรวิชญ์ ฤทธิ์ไธสง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธีร์ธวัช ฉัตรสุวรรณกิจ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพีรวัส อัครวณิชชา

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายคณดิถ พิริยะไพโรจน์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณภัทร ไกรวิศิษฏ์กุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายกิตตินันท์ ศรีธนานุวัฒน์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายเจฎไช ถิระธรรมกิจYEAR 9 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายภัสชกพันธ์ สายชล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงโมทนา อภินวถาวรกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายวีรวิชญ์ จินดาราม

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงอัญชิสา สุวรรณชาตรี

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายธนวัฒน์ ต่ง

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายกันตภณ ตันธนวัฒน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงศศิภา ชายา

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงพรสวรรค์ จันทร์หนู

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงพัธนันธ์ ปริธรรมมา

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วเขียวYEAR 9 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงศศธร ศิริกุลสถิตย์

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงชนิสรา ศิวาวุธ

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายชิรวัฒน์ บุญยารุณ

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงชนิตา สะสิสุวรรณ

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา หนูทวี

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายพริษฐดนัย รอดตัว

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงกฤตพร อักษรนิตย์

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงพชรมน ตราชัย

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงจริยาภรณ์ อัมพรพันธ์

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงเปมิกา สายพงษ์พรรณYEAR 9 HIGH DISTINCTION AWARD

School Name

Student Name

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายวัศพล วงศ์วิกรม

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายเต็มชนน์ พันธะเสน

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงนภัสสร นากดี

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงปัญจมน วงษ์วิจิตสุข

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายวิชญ์พล ปริวัฒนศักดิ์

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายชวัลวิทย์ วงษ์สุนทร

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายณัฐกิตติ์ อุ่นรัมย์

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายปฐวี สุทธิวงศ์

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายกันตชาติ ภู่ขันเงิน

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงศุภารัตน์ สิวิเส็งYEAR 9 HONOURABLE MENTION AWARD

School Name

Student Name

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายภัทรพล ธนลิขิต

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายพรอนันต์ บางกุ้ง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายปัณณสิทธิ์ มีอินทร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงกฤษมล เตียตรงจิตรมั่น

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายปรมินทร์ ทวีรส

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายราชย์ มณี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายธนภัทร ชุนอนันท์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงชัญญานุช อาศัยกลาง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายณัฎฐ์ โตวินัส

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายปัณณธร ฐาปนกุลศักดิ์
YEAR 10 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

มอ.วิทยานุสรณ์

นายภาวินท์ ฐิตโสมกุล

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวลักษิกา จินุพันธุ์

มอ.วิทยานุสรณ์

นายศิรชัช ศรีชาเยศ

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวชนิกานต์ มณีนวล

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวณัฐมน โงกเขา

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวนภสร แซ่ตั้ง

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวสุวัลนา วงษ์สุโพธิ์

มอ.วิทยานุสรณ์

นายทศพร สถิตย์เดช

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวปภาวดี คงทอง

มอ.วิทยานุสรณ์

นายศตพล คล้ายอักษร

มอ.วิทยานุสรณ์

นายหรัณย์ สุขสง

มอ.วิทยานุสรณ์

นายกมลภพ คล้ายดอกจันทร์YEAR 10 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

สุราษฎร์พิทยา

นายทัตพงศ์ สุชาตานนท์

สุราษฎร์พิทยา

นางสาวชนกนันท์ หานศุภิชน

สุราษฎร์พิทยา

นางสาวญาณิศา แก้วกอน

สุราษฎร์พิทยา

นางสาวจุฑามาศ พริ้มขจีพงศ์

สุราษฎร์พิทยา

นางสาวณัฐวดี ชูรังสฤษฎิ์

สุราษฎร์พิทยา

นางสาวณัฐพร ยามรัมย์

สุราษฎร์พิทยา

นางสาวนราวดี จิตรากุล

สุราษฎร์พิทยา

นางสาวณิชนันทน์ เพชรสุวรรณ

สุราษฎร์พิทยา

นางสาวณัฏฐธิดา ราชโพ๊ะ

สุราษฎร์พิทยา

นายภาคภูมิ นุ่นทอง

สุราษฎร์พิทยา

นางสาวเกศสุดา รื่นรวย

สุราษฎร์พิทยา

นางสาวณัฐฐา จุลเพ็ชรYEAR 10 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

สตรีศรีน่าน

นายณรัณ การุณยฐิติ

สตรีศรีน่าน

นายติณณ์ ปราบหงษ์

สตรีศรีน่าน

นายชวกร ทาจันทิพย์

สตรีศรีน่าน

นางสาวธนพร กุศล

สตรีศรีน่าน

นายจารุวิทย์ ยศอาจ

สตรีศรีน่าน

นายอิทธิพร จันทรางกูร

สตรีศรีน่าน

นางสาวณัฐพร ไทยศิลป์

สตรีศรีน่าน

นางสาวธมนวรรณ เพชรพ่วง

สตรีศรีน่าน

นางสาวชนัญชิดา สุภานิล

สตรีศรีน่าน

นายณฐพงศ์ ทั้งคำ
YEAR 11 PLATINUM TEAM AWARD

School Name

Student Name

สารสาสน์วิเทศศึกษา

นายภัทรกร คุณรัตนอาภา

สารสาสน์วิเทศศึกษา

นางสาวฐิตารีย์ ปฐมสกุลปีติ

สารสาสน์วิเทศศึกษา

นางสาวสุปรียา วัชระเรืองรุ่ง

สารสาสน์วิเทศศึกษา

น.ส.มัทวัน วรทล

สารสาสน์วิเทศศึกษา

นางสาวมารี เคดารี

สารสาสน์วิเทศศึกษา

นางสาวกมลวรรณ ศรีกิตติชัย

สารสาสน์วิเทศศึกษา

น.ส.อิษยา ลอรัตนเรืองกิต

สารสาสน์วิเทศศึกษา

นางสาวอันดารัตน์ อรุณรุ่งนิวัฒน์

สารสาสน์วิเทศศึกษา

นางสาวอาทิตยา เกษอมรวัฒนา

สารสาสน์วิเทศศึกษา

นางสาวนวียา เสี้ยวยิ้มYEAR 11 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

สตรีศรีน่าน

นางสาวณัฐพันธุ์ ดาวนันท์

สตรีศรีน่าน

นางสาวเพลงอัปสร คำรังษี

สตรีศรีน่าน

นางสาวพาทินธิดา สัจจานิจการ

สตรีศรีน่าน

นางสาวกชพรรณ คำลือมี

สตรีศรีน่าน

นายวโรดม หนักป้อ

สตรีศรีน่าน

นางสาวฌามา สุขสันต์ศิริกุล

สตรีศรีน่าน

นางสาวณัชชา ใจสุธำ

สตรีศรีน่าน

นายปริญญา รวมคำ

สตรีศรีน่าน

นายวิมุตติสุข ประคัลภากร

สตรีศรีน่าน

นายภูชิต รินคำ

สตรีศรีน่าน

นายอาณกร แก้วนิตย์

สตรีศรีน่าน

นายคณวัฒน์ เล็กศิริวิไล

สตรีศรีน่าน

นายโชติสุรัชช์ สุธรรมวรโรจน์YEAR 11 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงนภัสนันท์ พิพิธธรรมวงศ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายศรัณย์ โสรถาวร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงชญานิศ พงษ์เสวลักษณ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายกันต์กมล ศรแสง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงญาณิศา เสริมทองทิพย์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายปณิธิ นาทวงศ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายก้องภพ จันทนวรานนท์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายจักรพรรดิ์ อภิวงศ์โสภณ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงณศิสรณ์ ฉายอรุณกุลรัตน์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายรติพงษ์ อรรถรุ่งโรจน์YEAR 11 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

ศึกษานารีวิทยา

นายธนทัต เดชะกุลกำจร

ศึกษานารีวิทยา

นายธนาบุญ ไชยวัฒน์เจริญ

ศึกษานารีวิทยา

นายศรพระราม ซู

ศึกษานารีวิทยา

นายกิตติชัย บุญสิริพัฒนาเจริญ

ศึกษานารีวิทยา

นายจงกล โตทรัพย์ฤดี

ศึกษานารีวิทยา

นางสาวศุภาวรรณ น้อยหา

ศึกษานารีวิทยา

นายรพีพัฒน์ ทิพย์ปัญญาวงศ์

ศึกษานารีวิทยา

นายชยุตม์ พีรีนันท์

ศึกษานารีวิทยา

นางสาวปิยฉัตร รัตนวารินทร์ชัย

ศึกษานารีวิทยา

นายยุทธนากร ทิพย์เทียมYEAR 11 HIGH DISTINCTION AWARD

School Name

Student Name

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวศิรดา บัวทอง

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวผาติรัตน์ ชุมภู

มอ.วิทยานุสรณ์

นายพีรันธร โอคง

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวรชวัชร วิริยพงษ์สกิจ

มอ.วิทยานุสรณ์

นายสุตฤกษ์ ธีรสิงห์

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวรดา ศรีอ่อนนวล

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวสิรินทร์กิตติ์ หุ่นทอง

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวณัฎฐนิช ศักดิ์แก้ว

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวจิดาภา จงเจริญวัฒนา

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวพัทธนันท์ คณานุรักษ์

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวชรัญญา คำเงิน

มอ.วิทยานุสรณ์

นายเตโชดม ชูรักษ์YEAR 11 HONOURABLE MENTION AWARD

School Name

Student Name

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

นางสาวนันท์นภัส ศรีชัยสันติกุล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

นางสาวจินต์ภาณี สุวรรณรงค์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

นายจีรศักดิ์ มณีโสมา

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

นางสาวธันย์ชนก วราภรณ์พิพัฒน์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

นางสาวณัฐนรี แต่บรรพกุล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

นางสาวธัญญ์ฐิตา ธนาศิริจิรนนท์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

นางสาวพลอยชนก เจียมโชติพัฒนกุล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

นายชาคร อุสาษะ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

นายภวพล วิพุธอมร

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

นางสาวน้ำเพชร สิริมาลังกรณ์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

นางสาวชนม์สิริ เฉลิมทรัพย์