Thailand Primary Team Award

YEAR 1 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงกมลทิพย์ สุวรรณรัตน์

จ้องฮั้ว

เด็กชายวิศรุต วิภาวยางกูร

จ้องฮั้ว

เด็กชายจีฮาน เลาะน๊ะ

จ้องฮั้ว

เด็กชายกิตติธัช เดิมพรม

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงกัญญพัชร กุมภิล

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงธัญชนก ชฎารัตน์

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงซีรีน ยะยือริ

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงจินดารัตน์ พรองพรม

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงณัฐณิชา ยงยศยิ่ง

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงชนิกานต์ สารราษฎร์

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงทิภาพร พัฒนพงศ์

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงวิลาวัณย์ สังกุนะ

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงดาวเวียร์ กระดังงา

จ้องฮั้ว

เด็กชายชยพล พรบุญเรือง

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงรักจัง ธนบดีทวีทรัพย์

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์แดง

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงวรรธนวรรณ วนภูมิ

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงสุพนิตา สังคงYEAR 1 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงธาร จิระชาญชัยศิริ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงพร้อมบุณย์ ประกอบกิจ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงกัญญาพัชร์ กฤษดาธิการ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายสุวรรณภูมิ สุวรรณแสงโรจน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณัญชพรรณ เลิศสาธิต

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปวิธ หาญวานิช

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิง ปาลริษฐ์ จีระพรมงคล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณัญชพัชร์ เลิศสาธิต

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปัณณทัต ศรีสถาน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณิชชา กุมารจันทร์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายคณิณ ธูปเทียนรัตน์YEAR 1 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงระรินตา เอี่ยมเอก

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธีรสิทธิ์ บุญรอด

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงนวพร โรจนโพธิ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปณริวัฒน์ นาคพาณิชย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ปิติพัฒนโฆษิต

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายรัฐศาสตร์ มุ่งหมาย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงทิพกัญญา ศรีถม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงนภัสวรรณ กวีกิจวิศิษฏ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายอภิวิชญ์ แก่นจันทร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปุณยวิชญ์ แพนพา
YEAR 2 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายอธิษฐาน แก้วอินทร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงแทนหทัย ยะโสธร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสุพรรษา เจริญทรัพย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงจิดาภา เกียรติเดชาวิทย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายก้องพวิษย์ เซ้งสาย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกัญฐณณัฐ ทวีสุข

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปวริศา ขันติกิจ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายมนุต์เขตต์ เปี่ยมสมบูรณ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสุกุลยา เหรียญทอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกิตติพงศ์ มาลาลักษมี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายอิงครัต เพรชประดิษฐ์YEAR 2 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย กีรติณัฏฐ์ จิวรัชตานันท์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย พุทธิพัฒน์ รักทองสุข

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ณัฐชนน มรรคไพบูลย์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กหญิง ธมน ศิริสุวรรณ์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย พชรวัฒน์ ทับพุ่ม

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ณฐพงศ์ ผจญ

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กหญิงพรนภา สกุลยา

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กหญิง กรีติกา ซิงค์ ชาวสวน

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กหญิง รุจิรา สระเจริญ

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ไกรวิชญ์ จิตรไพบูลย์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ธฤติวัช ศรีละมุล

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กหญิง ศรีสุภา เกศวพิทักษ์YEAR 2 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กายดี เพียรขุนทด

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ชยพล จันทร์พร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนทีสิชณ์ สันติวิภานนท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ขจรเดช โชติล้ำวงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย คณพศ เอกตระกูลเกษม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ณธรรศ ปราบพาล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย นรวร จงวุฒิชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ปฏิภาณ ดารานุวัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กฤชณัท หวู

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย จักริน ต้นชนะชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กรณ์ กองแก้ว
YEAR 3 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงฌิกศา กาญจนรัตนเพ็ญ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย รัฐธีร์ เฉลิมนิธิวงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพิชญุตม์ ใช่ทอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายเตชัส เวียงวีระ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายชนมภููมิ หล้าแหล่ง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายนิติธร ปรีดิศรีพิพัฒน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงธนวรรณ จ่างศรี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ปุณยภัทรากรกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปภาวิชญ์ กลิ่นสุวรรณ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสิปปกร อรุณโรจน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงฐิติชญาณ์ แก้วใสYEAR 3 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายคุณาณัฐ คูศิริวิเชียร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูรินทร์ วริศรางกูล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปวริศา งามโรจน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงมิยูกิ ซาโต้

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีบาง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงศุภดา ประสงค์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงสุพิชชา เหมวรานนท์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปัณณวิชญ์ กิรติอนันต์พร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธรรมพิสุทธิ์ เปรมสิงห์ชัย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปรีย์วรา วัฒนสุนทรสกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงภัทริยา บุญณารักษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณัฐปรียา ดุมใหม่

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายอภิวิชญ์ ดวงดาราYEAR 3 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกันต์ธี ยงวณิชย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายณัฐพล ทีปจิรังกูล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธฤษณัช วรรณะพาหุณ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงอมลณัฐ โกฏิชนม์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงรัชย์กัญญา ศิริโภคานนท์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงชณชนก ศิริทิณพงษ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงกานต์พิชชา เอี่ยมประเสริฐ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกันตวิชญ์ อิงค์รัตนกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกฤติน ศรีสันติสุข

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณัฐติกาญจน์ ช้ำเกตุ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธรรม จิระชาญชัยศิริ
YEAR 4 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสรวิชญ์ สุ่มมาตย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกิตติภพ เขียนสา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฎฐวัฒน์ ตันพิบูลย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูริช ลามศรีจันทร์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณภัทร โรจนชีวาคม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงศิริกำภู จุดจันทึก

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพงศกานต์ ศรอารา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปัณณสา พงศ์สิงหโชติ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงวาราดา จงจิระวงศาYEAR 4 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงอิสรีย์ เกตุทะเล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพลภัทร บุญนิมิตร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปุญญิศา ลาภหลาย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปัญจพาณ์ ทับสิ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายรัชพล ศรีทอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายนิธิศ ใจชื่น

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสุธนัย ทางทอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงเพียงขวัญ ม่วงเสม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายณัฐพงษ์ วิสม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิมพ์นภัทร มาตรสุริย์YEAR 4 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กิตติพศ ธีรฉัตรพร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ฐปนรรฆ์ โรจน์ขจรนภาลัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย พิชญะ แสงรุ่งคงคา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย วิชญ์ภัทร ตันพัฒนรัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ถิรภัทร กิจวีรกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กฤตธีพัฒน์ วรานุกูลศักดิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กิตติธัช เรืองศรีไชยะ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย พงศ์ชณฐ์ อินนาคกูล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย อชิรภัทร ลิ่มพันธ์
YEAR 5 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชยุต จุนถิระพงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปริยากร ตั้งวิไลเสถียร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพัชรดนัย รุจิฉาย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธิติ สันติลินนท์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิรวิชญ์ สีห์ชัยพัฒน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงธีรดา อุดมเจตจำนง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูมิพิรัชย พันพินิจ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธีรัตม์ สันติลินนท์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายศิวกร หาปัญนะ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดชYEAR 5 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธนกฤต ปรีดิศรีพิพัฒน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายวรรณธัช สุขรักษา

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายนัทธวัฒน์ ใช่ทอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสุภัสสร มุ่งหมาย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายวงศกร มาลาลักษมี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธนบดี โชติรัตนะพงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายก้องกิดากร แก้วกำเนิดพงษ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพิสิษฐ์ สมสวย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกษิดิ์เดช นิเวศวรทานต์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธนกร บุญวัฒน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธนวินท์ ชินพัฒนวานิช

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงชญานิษฐ์ สุขอร่ามYEAR 5 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย พุฒิสรรค์ ก่อเศรษฐรัชต์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย พงศ์ชนก วนัชสุนทร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย รดิศ มั่นเจริญพร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพงศ์ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ชินบุณย์ แสงหนุ่ม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ธนินท์ธร วุฒิธนาเศรษฐ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีบุญเจริญชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย เนกศ์ งานโภคิน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กฤตมุข นภารักษาวงศ์
YEAR 6 PLATINUM TEAM AWARD

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวสวัตติ์ ระวังวงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายไกรวิษย์ ไกยวงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสรทรรศน์ ประภัสสรพิพัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพศิน หงส์พร้อมญาติ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปิยะณัฐ อยู่ประเสริฐชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายเสกพิสิฐ เมษะมัต

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย สัณหณัฐ เตชะวิบูลย์ศักดิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชินกาล วชิราพรพฤฒ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณฐพัชร์ ฐิติบุญนัทธ์YEAR 6 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูวรินทร์ นาคจันทึก

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายศิษฎา นาคเลื่อน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงแพรพลอย เกียรติสุขศรี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปราชญ์ศิริ ฐิติผกายแก้ว

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณภัทร วุฒิวรจินดา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูวรัตน์ นาคจันทึก

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายวรเมธ ดีคณา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ช่วยเจริญสุข

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนกฤต เทพนอก

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูพิพัฒน์ กิติรัตน์ตระการ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายวิสุรัส ลิขิตพัฒนะกุลYEAR 6 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธีภพ วงกตศิลา

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณัฏฐ์กณิษ์ อภิมุขกุญช์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงธนพร ไพบูลย์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายวชิรวิทย์ อมรเกียรติขจร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายพุฒินันทน์ กิ่มบางยาง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายตฤณสิษฐ์ อิสระพงศ์พร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายนพวิชญ์ ไพศาลอนันตกิจ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายอภิวิชย์ พรมพา

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงลักษิกา แสนยะมาตย์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธนเมศร์ เกล้าไพศาลกุลYEAR 6 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายพิสิษฐ์ สมใจ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายรชต รัตนกิจ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงสาวิตรี สุนทรวิวัฒน์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงญาติกานต์ คงสัมฤทธิ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงพิมพ์ระวี รัตนะมงคลกุล

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงโชติกา อ้นอารี

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายวงศกร ชัยประเสริฐศรี

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายชยพล อัศวุตมางกูร

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงกรชนก จันวะโร

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงณัชชา ธรรมสุนทราYEAR 6 HIGH DISTINCTION AWARD

School Name

Student Name

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงแพรวแพรวา จันทร์สอน

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายณัทณพงศ์ ปิติอริยะนันท์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายสักสรณ์ สิงหเสนี

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายกิตติธัช สุรัตนชัยบุญเลิศ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงเปมิกา เนตรเกื้อกูล

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายวีรภัทร เลิศเจริญวรกุล

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงวาสิตา กล้าหาญ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายกิตติภณ กุศลส่ง

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายอัครชัย ทองสุข

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายภาดา ปัญญาสุรฤทธิ์YEAR 6 HONOURABLE MENTION AWARD

School Name

Student Name

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงธฤษวรรณ แก่นเพิ่ม

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายต้นน้ำ พรหมมินทร์

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายภาวัต งามภูพันธ์

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงกิตติธรา ตั้งจิตธรรม

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายกฤตภาส กฤษณะเดชา

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายพงศกร กองสกูล

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายสิปปภาส เจริญกุล

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายธนาธิป คูณตาแสง

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายวิภู วรรธนเศรณี

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงศรัณย์พร ศศิมณฑลกุล

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายกันตภณ กฤษณะการะเกตุ