Thai ASMO Maths Ranking Year 8

Gold

School Name

Student Name

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ เปาอินทร์

เซนต์หลุยส์

เด็กชาย ชัยภัทร เสริญสุขสัมฤทธิ์

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช. เสกสรร        ยอดสนิท

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายประภัสสร์ ฤกษ์สำราญ

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงอธิชา สันติลินนท์

Silver

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายเสฎฐวุฒิ จิตร์เริงฤดี

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

ปิยวัฒน์ ภูววัฒนาเศรษฐ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงธิดารัตน์ เนตรธานนท์

Bronze

School Name

Student Name

ราชสีมาวิทยาลัย

ด.ช.พีรวัส อัครวณิชชา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายประวิทย์ ฤกษ์สำราญ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงปทิตตา คงใหม่

อัสสัมชัญ

ชัยสิทธิ์ คุปตานนท์

หาดใหญ่วิทยาลัย

ด.ช.ภัสชกพันธ์ สายชล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายธนภัทร ชุนอนันท์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายพรอนันต์ บางกุ้ง

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายกฤษณะ สุภาดี

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงณัฐพร วิชยพงศ์กุล

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ. ฌญานันท์        สังข์สิงห์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงณัฐณิชา ม่วงศิลา

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายกฤษดา ทวีศักดิ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายภัทรพล ธนลิขิต

ศรียานุสรณ์

เด็กหญิงสุธิตา โซ่เงิน

Merit

School Name

Student Name

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

ธนธรณ์ รุ่งศรีวัฒนา

สุรนารีวิทยา

นนทิชา วงค์คำ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายปัณณสิทธิ์ มีอินทร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงกฤษมล เตียตรงจิตรมั่น

หาดใหญ่วิทยาลัย

ด.ช.วีรวิชญ์ จินดาราม

สุรนารีวิทยา

จิรัญช์ชญา ลิ้มมหาคุณ

ราชสีมาวิทยาลัย

ด.ช.ธีร์ธวัช ฉัตรสุวรรณกิจ

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ. รสิตา        เพ็ชร์วรุณ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายชยุตพล เหลืองสุวรรณ

ศรียานุสรณ์

เด็กหญิงชลิดา กองเขียว

สุราษฎร์ธานี

ชานนท์ ไชยยศ

หาดใหญ่วิทยาลัย

ด.ช.นัควัต หมัดยูโส๊ะ

หาดใหญ่วิทยาลัย

ด.ญ.ณิชาภัทร แก้วเขียว

วารีเชียงใหม่

เด็กชายกิตติศักดิ์        แก้วบุญเมือง

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายชยาวัช นิลสัมฤทธิ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายปรมี นิลน้อยศรี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายปัณณธร ฐาปนกุลศักดิ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายโมกข์ เลิศสุวรรณโรจน์

เบญจมราชูทิศ

ดญ.พชรมน ตราชัย

เบญจมราชูทิศ

ดญ.พิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายธนกฤต เป็นทุน

มอ.วิทยานุสรณ์

สายน้ำ ฤทธิรงค์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พิถยชุณพงศ์

ศรียานุสรณ์

เด็กหญิงพิมพ์กนก อนันตกฤษณ์

อัสสัมชัญ

ฉัตรธรรม ฉัตรอมรรัตน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

ด.ช.พีรพัฒน์ แซ่เตี่ยว

เบญจมราชูทิศ

ดญ.ชนิสรา ศิวาวุธ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงกัลยกร วุฒินันติวงศ์

อัสสัมชัญ

ทัศน์พล ติรศุทธ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายภวัต โหรวิชิต

ราชสีมาวิทยาลัย

ด.ช.กรวิชญ์ ฤทธิ์ไธสง

หาดใหญ่วิทยาลัย

ด.ช.ณพงศ์ธัชญ์ ลิ่มกาญจนโชติ

หาดใหญ่วิทยาลัย

ด.ญ.พรสวรรค์ จันทร์หนู

สุราษฎร์ธานี

นนท์ นัครา

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายอนุวัฒน์ แก่นนาคำ

ศรียานุสรณ์

เด็กหญิงธัญญ์กมน สุทธิกุลธนวัชร์