Thai ASMO Maths Ranking Year 5

Gold

School Name

Student Name

อนุบาลนครราชสีมา

แพรพลอย เกียรติสุขศรี

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

ชินดนัย สุนทรเภสัช

อนุบาลนครราชสีมา

ธนกฤต ชนะรัตน์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

ด.ช.ณัฐวัฒน์ เต็มเอี่ยมวณิช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.พิชญุตม์ จีระธวัชชัย

อนุบาลนครราชสีมา

ศิษฎา นาคเลื่อน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัทโชค อินทรกำแหง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.วสวัตติ์ ระวังวงศ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ธนพนธ์        ไม่เสื่อมสุข

วัดดอนทอง

ด.ช. ปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ศิทธา ตันติกุล

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

สาวิตรี สุนทรวิวัฒน์

อนุบาลศุภลักษณ์

เด็กชายกฤติน ปิณจีเสติกุล

Silver

School Name

Student Name

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        ชาคริต        หลวงจันทร์

อนุบาลนครราชสีมา

ภูพิพัฒน์ กิติรัตน์ตระการ

อัสสัมชัญระยอง

เปมิกา เนตรเกื้อกูล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม

ภาณพรรฒ โกฏิชนม์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

รวิภาส ภาณุเจต

มารีย์วิทยา

ปิยะนันท์ ลิมป์ปัทมปาณี

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

พิสิษฐ์ สมใจ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.สรทรรศน์ ประภัสสรพิพัฒน์

อนุบาลภูเก็ต

ด.ช.อัศม์เดช ลิมป์สุทธิพงศ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ด.ช. พชร อัศวผดุงสิทธิ์

อนุบาลนครราชสีมา

ภูวรัตน์ นาคจันทึก

วัดดอนทอง

ด.ช. ชคัตตรัย สุขก้องวารี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.เสกพิสิฐ เมษะมัต

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ปาณิสรา บุษบารติ

อนุบาลนครราชสีมา

อารียา จัตุรัสตระกูล

อนุบาลระยอง

เด็กชายแทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย

อนุบาลนครราชสีมา

กิตติ์รวี รุ่งรัศมีธนันท์

อนุบาลชุมพร

จิณัฐตา พลรักษ์เขตต์

อัสสัมชัญระยอง

ณัทณพงศ์ ปิติอริยะนันท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ไกรวิษย์ ไกยวงศ์

บางนราวิทยา

เด็กหญิงวรดา ลิ้มวัฒนายิ่งยง

อนุบาลนครราชสีมา

ณภัทร วุฒิวรจินดา

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

อธิกัญญ์ หล่อวานิชรัตน์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ณัฏฐ์กณิษ์        อภิมุขกุญช์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายดีดี ประดิษฐกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ศุภณัฐ คงแก่นสาร

มารีย์วิทยา

อนณ จงร่างกลาง

อนุบาลนครราชสีมา

เจตนิพัทธ์ ช่วยเจริญสุข

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

อลงกรณ์ โจว

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย        วริชช์ เชื้อสะอาด

เมืองวาปีปทุม

เด็กหญิงวณิชชา ตันนิกร

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ชยกร        ไชยพันธุ์

ซางตาครู้สศึกษา

ธนกฤต ธนสารสาคร

มารีย์วิทยา

ปกิตตา เกรียงเกษม

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ปาณัท กิจสนาโยธิน

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายต้นน้ำ พรหมมินทร์

Bronze

School Name

Student Name

ซางตาครู้สศึกษา

กานธ์กนิษฐ์ ลักษณวิศิษฎ์

ศรีสว่างวงศ์

ธนพัฒน์ คุปต์ธรรมสาร

อนุบาลนครราชสีมา

ปฤณภณ ปัถยาวิชญ์

อนุบาลนครราชสีมา

ภูริ วริศรางกูล

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายภีษมะ องอาจ

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ธนัชพร        ชัยศรี

อนุบาลสุโขทัย

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองงาม

อนุบาลนครราชสีมา

ธนกฤต เทพนอก

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ฌัลลกัณฐ์ สุภลาภ

วัดดอนทอง

ด.ช. กฤติพงษ์ ทองนพคุณ

อนุบาลชุมพร

ธนัชพร เพชรแก้ว

อนุบาลนครราชสีมา

ภูวรินทร์ นาคจันทึก

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

วงศกร ชัยประเสริฐศรี

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายภาวัต งามภูพันธ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิง        ธรรศพร เปาอินทร์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.พศิน หงส์พร้อมญาติ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

รชต รัตนกิจ

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ. วรวลัญช์        ประสบมิตร

ศรีสว่างวงศ์

พสิษฐ์ พัวสันติกุล

อนุบาลสุโขทัย

เด็กชายณภัทร ปัญญากร

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

เด็กหญิงอารยา แสงโสภาพรรณ

อนุบาลนครราชสีมา

ก้องภพ ธรรมาภิมุข

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ศิรสิทธิ์ รอดพ้น

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ศุภวิชญ์ สุธัญญวินิจ

อนุบาลร้อยเอ็ด

มิ่งกมล ครองศรัทธา

อนุบาลนครราชสีมา

ณิชา อวบสันเทียะ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ปิยะณัฐ อยู่ประเสริฐชัย

อนุบาลชลบุรี

ด.ญ.        ภัทรหทัย        ยศปัญญา

อนุบาลสุโขทัย

เด็กชายธีธัช ชัยวัฒนกุล

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช. ภูริช        หลิมพัฒนวงค์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.สัณหณัฐ เตชะวิบูลย์ศักดิ์

อนุบาลชุมพร

รัตน์จิราภรณ์ สุขพาสน์เจริญ

ซางตาครู้สศึกษา

ณัษฐ์ภัทร์ คุ้มเมธา

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

ด.ช.ศักดา ชุลีภรณ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

พิมพ์ระวี รัตนะมงคลกุล

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ

พัฒนาปัญญา

เด็กหญิงปุณิกา หอบรรลือกิจ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.สุขบุตร แก้วยก

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ภัทรวรรธน์ กิจศักดิ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ภูรินท์        เรืองอินทร์

มารีย์วิทยา

จุฑามาศ รัตนพงษ์วณิช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ชินกาล วชิราพรพฤฒ

อนุบาลชุมพร

สุทธิโชติ ม่านทอง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        อภิวิชย์        พรมพา

น้ำริดวิทยา

เด็กหญิงชญานิศ ราโอบ

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงธฤษวรรณ แก่นเพิ่ม

อนุบาลร้อยเอ็ด

โชติวิทย์ เตชาเสถียร

ขจรเกียรตินานาชาติ

Aleksandra Pengsomboon

วัดดอนทอง

ด.ญ.พิฤดี หทยวัฒน์

ซางตาครู้สศึกษา

สุภชัย พัฒนธีรเดช

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

ด.ญ.ศิริกานดา ศิริชัย

ศรีสว่างวงศ์

ลดามณี ศิปิพงศ์

ศรีสว่างวงศ์

วรัญยชญ์ ข่ายม่าน

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        พชรพล        นวลแก้ว

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        พีระณัฐ        ก้องกิจพิพัฒน์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        อธิภัทร        จึงขจรเกียรติ

วัดดอนทอง

ด.ช.ธนดล จิตไพบูลย์

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.พงศ์วิทย์ ศรีก๊กเจริญ

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

ด.ญ.ปรียากร กุลแพทย์

อนุบาลชุมพร

พรชนิตว์ ชินวิทยากุล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ธีภพ        วงกตศิลา

วัดดอนทอง

ด.ช. ศุภวุฒิ ไตรวุฒิลาภ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.วาริช กันฉาย

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ด.ญ. วาสิตา ด่านสกุล

อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ธวัลหทัย แลกันทะ

อนุบาลนครราชสีมา

ปวริศ ดาวฉาย

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ภีมภัทร ปิยพฤทธิ์

อนุบาลนครราชสีมา

ศุภวิชญ์ อุปคุณ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        พงศ์วพัศน์        หล่อนิติ

วัดประยุรวงศาวาส

เด็กชายปรีดิปก มากเจริญชัย

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายพิทยุตส์ ถนอมเกียรติ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ธนพร        ไพบูลย์

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงฑิฌาพร ไพศาลศักดิ์ทวี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ชนสรณ์ จึงรุ่งเรืองถาวร

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

ด.ช.สิวะภัทร์ พุดสา

มารีย์วิทยา

ภาราดา โพยนอก

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายสิปปภาส เจริญกุล

Merit

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.เปรม รักษ์ศิริวณิช

อนุบาลร้อยเอ็ด

ธัณชนก ศรีโคตา

อนุบาลชุมพร

ภัคชญดา ปั้นศีล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        สิรวิชญ์        วิริยะพิษฐาน

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายพัทธนันท์ โพธิเงิน

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ณัชชา ธรรมสุนทรา

อนุบาลร้อยเอ็ด

วรรณลดา อมรมรกต

อนุบาลร้อยเอ็ด

ศรัณย์ ทะเรรัมย์

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายกฤติน ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ฐิติรัตน์        โกศล

อัสสัมชัญระยอง

กิตติธัช สุรัตนชัยบุญเลิศ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ด.ช. พงศ์พัทธ์ เตติรานนท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.จรวิชญ์ กล่อมเกรี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ณัฐกร อมรหัสดีกุล

อนุบาลกำแพงเพชร

ด.ญ. ปริยาภัทร เลาวหุตานนท์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

ด.ญ.ปาริฉัตร เวกสูงเนิน

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

นนทพัทธ์ เชาวน์วรนันท์

อัสสัมชัญแผนกประถม

สรวิชญ์ เฮงสุวณิช

อนุบาลร้อยเอ็ด

เจษฎาพร อุปเถย์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        พุฒินันทน์        กิ่มบางยาง

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงธฤษวรรณ พิริยาภัทร์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

กรชนก จันวะโร

มารีย์วิทยา

ญาตาวี วาริยศ

วัดดอนทอง

ด.ช.ชนะชน หริมเจริญ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ณฐพัชร์ ฐิติบุญนัทธ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ปัณณธร กิจการเจริญสิน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.อนันต์สิทธิ์ ผลปรีชากุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.อรรถภพ แจ่มแจ้ง

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ. ณิชา        โสภานนท์

วารีเชียงใหม่

นรวิชญ์ โชติรสนิรมิต

อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

สุรชัช โสภา

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ธนัท        วชิรเบ็ญจพงศ์

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายกันตพัฒน์ นิสภัครกุล

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายธนาธิป คูณตาแสง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        สุวารี        จะลา

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงญาณิน ศรีสุพพัตพงษ์

อนุบาลสุโขทัย

เด็กหญิงญาดา เกตุเอี่ยม

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงณัฐภัสสร จำรูญจารีต

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงวรณุช เปลื้องนุช

อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

กัลยภรณ์ พนาพันธ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.กชภูมิ สุริยาวรกุล

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ศุภชาติ        ป่าไร่

เซนต์หลุยส์

เด็กชาย อัครวัฒน์ อนิวรรตพงษ์

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงกุลจิรา ธนินธัญกุล

อนุบาลนครราชสีมา

จิตภินันท์ พงศ์กิตติพร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.นราวิชญ์ มโนมยางกูร

อนุบาลชลบุรี

ด.ญ.        ณัฐณี        สิริจันทสิงห์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.โชติกา แซ่เล้า

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ทัศน์จรัส วิริยะไกรกุล

วารีเชียงใหม่

ธัญญ์ วานิยะพงศ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

ปิญชาน์ ศรีจำนงค์

อนุบาลชุมพร

พัทธนันท์ ญุุทันธีธนันท์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ณัฐภูมิ        จันทร์สิริสถาพร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        พีรดนย์        ภควลีธร

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายก้องภพ ชัยพิมลผลิน

มารีย์วิทยา

กัญญาณัฐ เหล็กกนก

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ญาติกานต์ คงสัมฤทธิ์

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช. ธนพัฒน์        รีชีวะ

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช. พัสกร        แก้วอำไพ

วัดดอนทอง

ด.ช. เกริกเกียรติ ขันแก้ว

อนุบาลชลบุรี

ด.ญ.        จณิตรา        กิจบำรุงลาภ

อนุบาลชลบุรี

ด.ญ.        วทัญธร        วทัญญูสกุล

อนุบาลนครราชสีมา

ธนภัทร วงศ์ธัญลักษณ์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ศิรพัชร        ทองประไพ

อนุบาลร้อยเอ็ด

ศุภกฤต ผดุงกิจ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        วรภัทร        บรรลุ

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายกฤตภาส กฤษณะเดชา

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ชนกชนม์        ภัทรารักษ์

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กหญิงภัทรลดา ตรีธนูชัย

เมืองวาปีปทุม

เด็กหญิงวรัญชลี ตาลวงค์

อนุบาลชุมพร

ชญานิศ เล่นทัศน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.เปรมินทร์ เลิศพงษ์

ศรีสว่างวงศ์

ธนกฤต ชูทองคำ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ปราชญา พวงมณี

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ธนเมศร์        เกล้าไพศาลกุล

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        ภูธน นามวงษ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ศุภกร        ไชยเกษมศิริ

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายธีรภัทร แจ่มฟุ้ง

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายปวรุตม์ กสิบาล

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงศุทธินี สามเถื่อน

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงเบญญาภา มุกคุณากร

น้ำริดวิทยา

เด็ฏหญิงชนิษฐา ราโอบ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ด.ช. พรภวิษย์ ทองเกลี้ยง

อนุบาลเชียงใหม่

ด.ช. เศรษฐพงศ์ อินชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ปาณัสม์ มิ่งมาลัยรักษ์

อัสสัมชัญระยอง

นรวิชญ์ วงศ์เดือน

อนุบาลร้อยเอ็ด

ปิยากร ประจันพล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ดนุวัศ        คุณากรกานต์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย        บัญญาพนต์ ไชยองค์การ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        อิทธิพัฒน์        ซ่อมประดิษฐ์

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายชนกนันท์ ตันโชติกุล

วัดประยุรวงศาวาส

เด็กชายนรวิชญ์ จันจุติ

วัดประยุรวงศาวาส

เด็กชายปรินทร์ นวลศิริ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสหชาติ ชาติพรหม

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงธีราภรณ์ พุ่มพวง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ภวัต วชิระเธียรชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ภานุวัฒน์ จงอานนท์

อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ธัญชนก อะกะเรือน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูริ        จรรยาเจริญ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        จันทัปปภา        แซ่ตัน

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงชฎาวีร์ คูวิบูลย์ศิลป์