Thai ASMO English Ranking Level 2

Gold

School Name

Student Name

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ ตั้งตรงทรัพย์

อนุบาลขอนแก่น

อชิรญา กุลโรจนวรากร

วิชัยวิทยา(ประถม)

เด็กหญิงรวงข้าว ปัญญาพรวิทยา

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กหญิงสุประวีณ์ เถื่อนโต

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายจิรัฏฐ์ เลิศบวรวุฒิคุณ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายภูรี ฉัตรเฉลิมวิทย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอธิวรรธน์ อยู่บาง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงเคทลิน ไกรเพ็ชร์ เอวานส์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายคุณากร ไชยรา

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กชายจอนห์ เดวี่ ลูคัส

อำนวยศิลป์

เด็กชายไอแซค อุซาร์รากา

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กหญิงดารมิงค์ บุษดาคำ

ANGLO SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL NAKHON RATCHASIMA

เด็กหญิงภานิษฐ์นันต์ อัศวินชัย

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

เด็กหญิงวรินทร ชวลิต

บางกอกทวิวิทย์

เด็กหญิงอภิชญา กลับดี

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ญ. นิชชิตา ตั้งสถาพร

สารสาสน์เอกตรา

ด.ญ.ปัญญ์ ทรงทรัพย์กุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกันต์ธี ยงวณิชย์

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงอันนา ชาญวิริยะวุฒิ

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงแพรวอินกานต์ พงษ์พัชราธรเทพ

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงโปรดปราน มีจินดา

Silver

School Name

Student Name

โชคชัย

ด.ช. ฐิติภูมิ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช.ธรรม์ รัตนกิจ

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายปองคุณ ศรีจรัส

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง ซาแมนต้า ยศศณี เดชมิวระ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กหญิงชญาดา อุชุปาละนันท์

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงปวริศา ตรีวงศ์

วัดดอนทอง

ด.ญ.กัลยภรณ์ อ้นถาวร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายติณณภพ จุนเจือจาน

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายน่านน้ำ น่วมเศรษฐี

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายภาสกร วราจิตติชัย

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายวสุวัตน์ จิรวัชระวงศ์

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงจาสมิน กานนิ่ง

อนุบาลสุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงณกมล แซ่โง้ว

ปลูกปัญญา

สรัลภัค เชื้อสุวรรณ

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายกันตพล พัวพานิช

แม่พระฟาติมา

เด็กชายธีร์วรัต สีสุข

อำนวยศิลป์

เด็กชายภูรินาท สวนดอก

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงธมลวรรณ พลเจียก

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงรุ้งไพลิน ราชณุวงษ์

ไทยคริสเตียน

เด็กหญิงเซเลซตินา บราซกา

สองภาษาระยอง

ด.ช. ญาณภัทร เล็กอุทัยวรรณ

ปลูกปัญญา

พชร ชูรัตน์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายชนวีร์ ชิงชยานุรักษ์

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กชายชยกูล ฉันทวรางค์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายฐิติกาญจน์ ตันประวัติ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณฐนนท์ เกรียงสันติกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัณณวิชญ์ เด่นสมพรพันธ์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายพศิน มาไพศาลทรัพย์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายพัทธนันนท์ ชิตทรงสวัสดิ์

อำนวยศิลป์

เด็กชายวรัท โสพัศสถิตย์

อำนวยศิลป์

เด็กชายเพียงพระคุณ มีจินดา

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงกัญญณัช สินธุคุณากร

สารสาสน์เอกตรา

เด็กหญิงธนพร ชวนะสุนทรพจน์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายคณพศ เล่งเวหาสถิตย์

อนุบาลพังงา

เด็กชายเตชิน เสรีวิสุทธิพงศ์

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงถิรดา เฮงหิรัญญวงษ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กหญิงธัญยธรณ์ บุญมาสู่

ศรีธรรมราชศึกษา

เด็กหญิงภาสินี ฤตวิรุฬห์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงศิรดา หักกะยานนท์

โชคชัย

ด.ช. นันทิน เจริญวัฒนา

สันติสุขวิทยา

สาริศา ศรีบัวทอง

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายนิปุณ พงศ์เมตต์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายรัฐศาสตร์ ชัยสุวรรณ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายสนนารายณ์ ภูพนธ์เมธบดี

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายสัณหวัชร วรรณสุทธะ

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายสันติสุข แสงทองสุข

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กชายอคิน หล้ากาศ

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายอรรณนาวิน บิลอับดุลล่าห์

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงกมลนัทธ์ วันเมืองเก่า

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงชิณษา สิมน เมงยี

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงณภัทร อึงทอง

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงนันท์นภัส ดีสวัสดิ์มงคล

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงมนัญชญา โพร้งน้อย

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

เด็กหญิงวิภาดา วชิรลาภไพฑูรย์

เอกบูรพาวิเทศศึกษา

เด็กหญิงสุภัทรา เวสเตอร์ลุนด์

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เพ็ญพิชชา วารินต๊ะ

Bronze

School Name

Student Name

อนุบาลชุมพร

กณัชชา ลาภนิรันดร์

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช.เปรมปุณย์ เอกวานิช

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

ด.ญ. MARIA GOLUBITSKAYA

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

นายชยพล เลิศงามมงคลกุล

อนุบาลระยอง

ปวริศา รนที

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายกอบ ขจิตวิชยานุกูล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณัฐธีร์ ยิ่งกิจวิวัฒน์

แสงทองวิทยา

เด็กชายธนากร ทองประสม

บางกอกทวิวิทย์

เด็กชายนิโคลลัส เจ ลี

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายปริณ ดิศพัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพีรดนย์ ฉัตรอนันทเวช

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายภูษิต ลิมไธสง

เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เด็กชายรักษ์ธรรม ก้อนเทียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอชิระ ลาภินธานนท์

เอื้ออำพน

เด็กชายไมเคิล เลากุลศานต์

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงกชกร เทศนา

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงกัญญาสิริ ลิมเรืองรอง

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงญาณภัทร ศิริสานต์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

ญาณาทิพย์ พิเศษพงษา

โชคชัย

ด.ช. วรปรัชญ์ รุ่งศรีรัตนวงศ์

อนุบาลเชียงราย

ภาคิน จีนะบุญเรือง

สันติสุขวิทยา

สุวิจักรษ์ ศรีจาตุรัตน์

อำนวยศิลป์

เด็กชายกฤติน ลิขิตสุภิณ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกาย อริญชย์ กนกากร

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายณภัทร นิรันต์สิทธิรัชต์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายตรรกพล ตันธวัช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายถิรภัทร กิจวีรกุล

บางกอกทวิวิทย์

เด็กชายนาธาน เจมส์ เทน

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กชายฟาน อนุสารสุนทร

เอกบูรพาวิเทศศึกษา

เด็กชายภูผา สุนทรประเวส

วิชัยวิทยา(ประถม)

เด็กชายอภิวิชญ์ กองแก้ว

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงณกัญดา กุลสงค์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงณชมน กุลสงค์

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงนันทนัช เตียวกุล

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กหญิงปนาลี แก้วเขียว

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงพรหมภรณ์ เวสโกสิทธิ์

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงพริมา พิพัฒน์นราพงศ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กหญิงมารดา อาร์ริงตัน

ฮั่วเคี้ยว

เด็กหญิงลาเลนน์ อัลลี่ซอน เอ็ม บาคสมอท

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงสบายใจ ศักดิ์สาลากุล

โชคชัย

ด.ญ. วิเวียน เมดลิน

อนุบาลขอนแก่น

นรเสฎฐ์ สุวรรณปักษี

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณัฐพฤกษ์ ศักดาภิพาณิชย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนวัฒน์ ลอ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายธมกร หล่อยตา

อำนวยศิลป์

เด็กชายปฐวี วรมณีจินดา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปภังกร โซวติเวชย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวรากร จันทร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสัญพัชญ์ อัครจีราวัฒน์

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายสิริภัท ธนสุขโสภณ

มารีย์วิทยา

เด็กชายเมธีพัฒน์ วลัยเสถียร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายเสฏฐวุฒิ วิจิตรศรีกมล

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง อัญชลิกา อัครวิบูลย์กิจ

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงชนมน อาร์ยา หาญพิชาญชัย

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กหญิงรวิสรา โชคดีพาณิชย์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงวริศรา พิทักษ์ชัยกุล

Merit

School Name

Student Name

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช.ภูริช คล้ายสมบัติ

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช.วราภิเชษฐ์ จันทร์ชูวณิชกุล

สองภาษาระยอง

ด.ญ. ปทิตตา อุไรฤทธิพร

สารสาสน์เอกตรา

ด.ญ.นภัส วุฒิวิวัฒน์ชัย

สิทธาภัทร์

ปภัสณัฏฐ์ รัตนภิรมย์

ปลูกปัญญา

ประกายฟ้า ทองยินดี

อนุบาลระยอง

ภูวเดช ประยุรธเนศ

อนุบาลระยอง

อัญจนากรณ์ สุมิพันธ์

กวางตง

อแมนด้า ศิรดา ลีไวน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกฤติธี อยู่สำราญ

ประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เด็กชายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายกิตติพิชศ์ ปานพาน

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายชวิศ พิพัฒนาทรกุล

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายนวิน นนทฤทธิ์

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายปวเรศ วังหนองลาด

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายรพีพงศ์ แหล่งสนาม

ศรีธรรมราชศึกษา

เด็กชายวรวรรธน์ โฆษิตรังสิกุล

ศรีธรรมราชศึกษา

เด็กชายวรินทร์ โฆษิตรังสิกุล

นานาชาติสุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงณฐมณฑ์ ศีลประชาวงศ์

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงทัตพิชา อิงศิโรรัตน์

อนุบาลพังงา

เด็กหญิงปุณยภา คันธานนท์

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงรัตน์วรางค์ เฟื่องมารยาท

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงเพียงเพ็ญ สวนประเสริฐ

HOME SCHOOL

เด็กหญิงเวนิสา สุทธนะ

อนุบาลระยอง

แคทลียา ฉิมพาลี

สารสาสน์เอกตรา

ด.ญ.เจสสิก้า เคท มิลล์

อนุบาลชุมพร

ปัญเนตร เล็กเจริญ

ชลประทานวิทยา

เด็กชายกรกฤช อิศรัตน์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกรดนัย อริยเดชวณิช

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายจัสติน เมอล์เลอร์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายชนานน ภคนันทานนท์

อนุบาลกระบี่

เด็กชายณัฏฐชัย อนันธิกุลชัย

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณัฐสิทธิ์ สิริศุภวิชญ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธชย จารุวิศิษฏ์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กชายธีนันทนัช ปาณานนท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปฐวี จารุกิจขจร

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายปานปรีย์ สิตะโปสะ

ราชวินิต

เด็กชายภูม เสนานุตร

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กชายราชพฤกษ์ จ่ามคำ

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายศวัสกร ไล้ทอง

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายศุภฤกษ์ ลาสอน

กิตติวิทย์บ้านพรุ

เด็กชายสิทธิ์ธนัฐ ศรีสังค์

ไทยคริสเตียน

เด็กชายสิรธีร์ องค์ศิริพร

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เด็กชายสิสิร กิจสนาโยธิน

ไทยคริสเตียน

เด็กชายเบนจามิน ธันวา ทิลลี่

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายโรจนัสถ์ สินธุนันท์สกุล

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงชญาดา วิสุทธิรัตนมณี

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงธมลวรรณ แต่ศิวิลัย

จอย

เด็กหญิงพูลสิริ ฤกษ์ยาม

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงวีรดา เอิบโชคชัย

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงสมาพร เพียรมุ่งงาน

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กหญิงแพรเพชร อนุตรเศรษฐ

อนุบาลชุมพร

กานต์ณัชญ์ ฉิมธนู

อนุบาลเชียงราย

ฉันท์หทัย เหล่าไพโรจน์จารี

วัดดอนทอง

ด.ช.ธนาธิป ไชยเชษฐ

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช.อันดามัน หลีสกุล

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ.รดาณัฐ สืบสิน

อนุบาลชุมพร

ติณห์ บุญญกาศ

สิทธาภัทร์

ทรงพล บุตรน้ำเพชร

อนุบาลชุมพร

ธนทรรศน์ รองมาลี

สันติสุขวิทยา

ปุญญพัฒน์ โรจน์ธนพงศา

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ชาญวิทย์ ด่างทา

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายกันตภณ ณ สงขลา

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กชายดวงตะวัน ฉิ่นยี่

เทศบาลวัดเสมาเมือง

เด็กชายธรณ์ธันย์ ปรีชาติวงศ์

ไทยคริสเตียน

เด็กชายปราชญ์ เกียรติคณารัตน์

มารีย์วิทยา

เด็กชายพสิษฐ์ อิทธิพันธุวัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพิตติธาดา มาณวพัฒน์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายยศวิชญ์ วัฒนกุญชร

วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

เด็กชายวงศพัทธ์ วิชา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายศิวกร สุขสมกิจ

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายสิรวิชญ์ ภู่เอี่ยม

ไทยคริสเตียน

เด็กชายอนาวิล บุญชะลักษี

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงจิตต์จุฑา อร่ามวัฒนพงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงชมพูนุท วณิชเวทิน

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงญาณินท์ แก้วโบราณ

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

เด็กหญิงณวรา ชรินทร์สาร

ไทยคริสเตียน

เด็กหญิงณัชชาริตา ตังคุณากร

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ วินิจวรกิจกุล

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงปริตา เรืองสันต์

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงปิยาภรณ์ ช้างพันธุ์

หัวหินวิทยาลัย

เด็กหญิงพัชรนันท์ วิเศษสมบัติ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงรวินดา อลัน

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงศศิวิมล เพชรหาญ

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงอธิชา หาญปราบ

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงอรปรียา เชื้อน้อย

โชคชัย

ด.ช. ณัฐกิตติ์ ประพันธ์วัฒนะ

โชคชัย

ด.ช. พีรทัศน์ เลิศหัตถศิลป์

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

ด.ญ.ปวัณรัตน์ กุณา

อนุบาลระยอง

ปัณฑารีย์ แก้ววิเชียร

สันติสุขวิทยา

อพัชชา รัตตะชัย

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายกิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายชนาธิป ภคนันทานนท์

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กชายซางฮยอน โอ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายณัฏฐ์วัชญ์กฤช เพชรมุณี

อำนวยศิลป์

เด็กชายธนณัฏฐ์ ปรัชญานนท์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธีรสิทธิ์ สมบุญ

บางกอกทวิวิทย์

เด็กชายนพัช ลีนะเสน

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายปัณณวิชญ์ วุธิสิริ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล

แสงทองวิทยา

เด็กชายวริทธิ์ ส่งศรี

สาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เด็กชายเตชินท์ รัตนธาราเกียรติ

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กหญิงณัฐนันท์ นนทิวัฒน์วณิช

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณัฐรดา สุวรรณพิมล

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงดุษฎี ไกรวานิช

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กหญิงปณาลี วิเศษคุณ

ชลประทานวิทยา

เด็กหญิงพรชิตา ฟิเชอร์

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กหญิงพิริยา ชุติเดโช

วิชัยวิทยา(ประถม)

้เด็กหญิงเคียล่า ซื่อหยุ่น คู

ไทยคริสเตียน

เด็กหญิงเซียร์ บันดารี

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงไอริณย์ อัมระนันท์

อนุบาลเชียงราย

โชคทวีชัย แสนสหโชค

ปลูกปัญญา

โซเฟีย แอน เฟรน

ปลูกปัญญา

ณฐวัฒน์ วิรุฬห์บัณฑิตกุล

อนุบาลชุมพร

ณัฎฐพัฒน์ ศรีวงศ์

โชคชัย

ด.ช. นราวิชญ์ ลังการ์พินธุ์

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.กรชัย แก้วมังกร

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช.ณพวุฒิ คำแก่น

สารสาสน์เอกตรา

ด.ญ.ธนาภา ชวนะสุนทรพจน์

สันติสุขวิทยา

ปุณิกา วิทูรพงศ์

สันติสุขวิทยา

พันวา เขาสูง

อนุบาลชุมพร

พิชญ์ณิยา สิทธิฤทธิ์กวิน

สายมิตรศึกษา

มูซัมมิล ดาเด๊ะ

ศรีธรรมราชศึกษา

เด็กชายกฤษพรหม จันทร์ประสูตร์

ไทยคริสเตียน

เด็กชายชนนน อนันตบุรี

บางกอกทวิวิทย์

เด็กชายณฤทธิ์ เกริกกฤตยา

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายณัฎฐ์ธนัน อังสพัทธ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณัทสกรรจ์ อัศวโรจน์พาณิช

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธัญญธร เหลืองกัลยาณคุณ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายนราวิชญ์ ตันติพิทักษ์โชติ

ไทยคริสเตียน

เด็กชายปิยวัฒน์ วีรเดชะ

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กชายพ.พาน อัศวปิยะ

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กชายพิศณุพงศ์ ภูเดช

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายพิสิษฐ์ วรรณมโนมัย

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายภคิน ขุมทอง

อำนวยศิลป์

เด็กชายวีรวิชญ์ ชูช่วยสุวรรณ

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายศุภณัฐ เหลืองรุ่งโรจน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอาสา ลีวัฒนาการ

สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

เด็กชายเกียรติศักดิ์ เกษตรรุ่งเรือง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายเตชินท์ จิตรภาวนากุล

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายเมทนี ทองธีรภาพ

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงกานติมา ไทรงาม

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงชนัชญา ถิตย์สถาน

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงชาริสา นันทจิวากรชัย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงญาณิศา อนงค์เลขา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เด็กหญิงณัชชา สิริธัญญานนท์

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุขสำแดง

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงนัชชา ประกอบแสง

อนุบาลบ้านเด็กดี 2

เด็กหญิงนาลันทา วินิจฉัย

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงปฏิญาภรณ์ ใสบริสุทธิ์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงปพิชญา มหมาศ

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงปาณิศรา ชำนาญศิลป์

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กหญิงพาขวัญ เหล่าพงศ์พันธ์

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงพิรดา เตชอัครกุล

อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม

เด็กหญิงวิรชา วิรัชศิลป์

วิเชียรชม

เด็กหญิงสุชญา สิงหนาจ

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กหญิงสุชานาถ ทองทวน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กหญิงอัญมณี พฤติวรกุลชัย

เลิศหล้า

เด็กหญิงเขมจิรา กาญจนินทุ

ไทยคริสเตียน

เด็กหญิงเซอรีน่า คล้าค

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงแพรวพนิตา อมรภิญโญเกียรติ