Thai ASMO English Ranking Level 1

Gold

School Name

Student Name

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายลุค นนทพัทธ์ ไลนัม

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ.แววปราชญ์ ตันติภูริพัฒน์

ประชาคมนานาชาติ

ดญ จีรัญน์พิชา จันทลักขณา

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายณชนก ลีวะพงษ์เพียร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภฤศ รัศมีอมรธัญ

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายสุวิจักขณ์ มัดสุรีย์

วัฒนาวิทยาลัย

เด็กหญิงปาณิสรา ขวัญมิตร

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายจีราวัฒน์ ไพบูลย์พันธ์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายภูพศิน โพธิ์เตี้ย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายศิษฏิศร เอี้ยววงษ์เจริญ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธามม์ ถิรสุนทรกุล

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายปุณยาภัชริ์ พุทธเมฆ

ศรีสุวิช

เด็กหญิงชญานิศ ชลบุษย์

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กหญิงอรรพี เอื้อวงศ์ประยูร

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กหญิงณัฐนันท์ อนันต์ประกฤติ

ราชวินิต

เด็กหญิงณิชนันทน์ เมฆาเด่นอัมพร

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เวสโกสิทธิ์

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา เลิศบุษยานุกูล

Silver

School Name

Student Name

อนุบาลระยอง

ณัฐกันต์ สุพัฒสร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพฤฒิพงศ์ กิจสถาพรไพศาล

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายภัทรียา ลิมสัมพันธ์เจริญ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงณัฐวรินทร์ ทองคำ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงพัชริดา สังข์สุวรรณ

บางกอกทวิวิทย์

เด็กหญิงสกาย สลิลลา ดุกเกิลบี

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กหญิงอุรุชา เจียรละมุน

โชคชัย

ด.ช. ฌาน บุนนาค

อนุบาลตาก

เด็กชายณัฐวรรตน์ เอเด็น กราฟฟ์แฮม

วิชัยวิทยา(ประถม)

เด็กชายส่าม โม่ง

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

เด็กชายไวแอต วสุธา บิสโคมป์

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงกชพร จันทร์พิลา

วิชัยวิทยา(ประถม)

เด็กหญิงชมจันทร์ ยิ่งสมัคร

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงชลิดา ฤกษ์นาวา

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงปราณปริยา ศรีนวล

ประชาคมนานาชาติ

ดญ เปี่ยมสุข เกียรติคุณรัตน์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายคณาธิป ก้องภักดีสุข

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายจารุพิชญ์ สนธิพรรค

ไทยคริสเตียน

เด็กชายซอ แอ ตะ โบร์ ซอ ลูวินร์

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายณัฐภัทร เตียวกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงสุขปภา สกุลวรธรรม

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายณัฏฐชัย ยอดกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัญญรัชต์ ฟองศรัณย์

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายยุติวิชญ์ อยู่วิทยา

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายศรัณย์ ผือโย

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงณกมล เรืองธนานุรักษ์

โชคชัยหทัยราษฎร์

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง

อนุบาลระยอง

ณัฐิดา พัฒนเสรี

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

ด.ช. JOSHUA MAYNARD

สองภาษาระยอง

ด.ช. มโนเชาว์ กระท้อนกลาง

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ.ลภัสฐ์รดา ดำคง

อนุบาลอุบลราชธานี

ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์

เอกบูรพาวิเทศศึกษา

เด็กชายทิม เวสเตอร์ลุนด์

ประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เด็กชายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กชายปณวรรต ไสยแก้ว

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายพีรธัช มหาเทพ

บางกอกทวิวิทย์

เด็กหญิงณัชชรส เอื้อกิตติโรจน์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงณัฐนันท์ คู่สกุลนิรันดร์

นานาชาติเด่นหล้า

เด็กหญิงพัฐธิร์ชา เลี้ยววัฒนา

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงภัทรภร เอื้ออนุกร

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงอภิณห์พร รัตนวรพันธุ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงไม้หอม มงคล

Bronze

School Name

Student Name

โชคชัย

ด.ช. คฑาอัฏฐ์ อังกมลเศรษฐ์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

ด.ญ. แคทเทอรีน แทนน์

อนุบาลระยอง

ธนกฤต ขาวสนิท

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกฤตพัฒน์ ตระกูลทองเจริญ

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายจีรานุวัฒน์ พันธุ์ศรี

แสงทองวิทยา

เด็กชายณชธร เสถียรวงศ์นุษา

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายณธรรศ ญาณกิตติ์กูร

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายณัชณรงค์ สุนทรเภสัช

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กชายณัฎฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายณิชชา ลิ้มตระกูล

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กชายธนบดี ชูจันทร์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธนวรรธณ์ หิรัญประดิษฐ์กุล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายพันธะสัญญ์ บุญตระกูลพูนทวี

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กชายวรปรัชญ์ เนียมหุ่น

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายสุปรีชา แป้นคุ้มญาติ

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายแทนธรรม ตันธุวนิตย์

BANGKOK PREPARATORY & SECONDARY INTERNATIONAL SCHOOL

เด็กหญิงกวิสรา อยู่ยงวัฒนา

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงธัญวรัตน์ สิมสน

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงปารมี จรรย์แสง

นวพัฒน์วิทยา

เด็กหญิงพัสกาญจน์ ศรีพิจารณ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงพิชชาพร วัฒนลออสมบุญ

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กหญิงวรินทร อ่องแสวงชัย

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงเพ็ญมณี นริศชาติ

สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

เด็กหญิงแจสมิน โรว์

อนุบาลเชียงราย

วนัส ธนทรัพย์สิน

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กชายกรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ์

แสงทองวิทยา

เด็กชายกฤษดากร ตัน

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กชายก้องภพ อินทโลหิต

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายณัฐกรณ์ อรุณสัมพันธ์

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายธนเสฏฐ์ นาเมืองรักษ์

อำนวยศิลป์

เด็กชายธฤต เรืองสังข์

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายพศิน โชคบุญส่งสวัสดิ์

อำนวยศิลป์

เด็กชายภูริ ไชยนิลวงศ์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายศุภกานต์ วงศ์เกียรติขจร

ไทยคริสเตียน

เด็กหญิงคัทธารีนา พิรายา กร๊าฟ

บางกอกทวิวิทย์

เด็กหญิงณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กหญิงณัฐวลัญญ์ พันธุ์ศรี

ไทยคริสเตียน

เด็กหญิงทัชชญา สัมฤทธิเวช

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กหญิงพลอยนิษฐา เนาว์นาน

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงสุกฤษตา เลาหไพศาล

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงอริสรา อยู่รอด

ไทยคริสเตียน

เด็กหญิงแดมี อาริยันนี มายูกา

Merit

School Name

Student Name

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

ด.ช. จิณณพัตก์ พรอนันต์รัตน์

โชคชัย

ด.ช. รวิภัทร พรตั้งจิตลิขิต

โชคชัย

ด.ญ. ภัทร์สิริรัตน์ โรจนเมธาธนันท์

อนุบาลเชียงราย

ธันย์ธารีย์ ทวิพรชัย

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายกฤติน วาสนาสมสกุล

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายกฤษฏ์ บุตนุ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายกันต์ อิสระทิพย์

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายคทา ลิปิวัฒนา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายจิรภัทร เกียรติชัยพิพัฒน์

อำนวยศิลป์

เด็กชายชณณภัซ วาฬจิราโรภาษ

นิภาศิริ

เด็กชายชนาธิป สว่างรัตน์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธนภัทร เขาสุเมรุ

อนุบาลบ้านเด็กดี 2

เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายธีทัต ปิยะฤดีวรรณ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายปุณยธร เต็มฤทธิวงศ์

ไทยคริสเตียน

เด็กชายพชร พลอยวณิชชา

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กชายภูเมฆา เค้ามงคลกิจ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวรดร ธรรมโชติ

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายสมิทธิ์ สุทธิพงษ์

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายหัฏฐพงษ์ ทิพย์สุขุม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอัยยะวิช งามขจรวิวัฒน์

ไทยคริสเตียน

เด็กชายเดวิด เออร์วิน เดอกรูท

นวพัฒน์วิทยา

เด็กหญิงชริญญา สุขสุโฉม

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงทักษพร วนิชผล

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กหญิงมนัสนันท์ ตัญจพัฒน์กุล

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงสุริวิภา พินิจ

โชคชัย

ด.ช. ฉัตรชรินทร์ อัคระจิรากาญจน์

สารสาสน์เอกตรา

ด.ช.รัชช์ณัณท์ พิริยะไตรนาถ

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ.ปวลาภินี กิจจารึก

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ.ศิรดา อินดี

แม่พระฟาติมา

เด็กชายกรวัชระ ชัยพรแก้ว

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายกฤษฎิ์ เกลียวสัมพันธ์

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายคามิลล์ เทโบลต์

จ่าการบุญ

เด็กชายธนธรณ์ นิลจันทร์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายธนนท์ ธัญญกสิกล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธีระวัฒน์ สุรเนตินัย

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายปัณวัจน์ ศิรเลิศพัฒน์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายพรฤทธิ์ แซ่เจียง

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายพลกฤษณ์ ผดุงกิจ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพศวีร์ ตีรโสภณ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภัทรกฤต ไชยสิทธิ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายวสุ ภานุทัต

อำนวยศิลป์

เด็กชายวีรวรรต ศรีสอ้าน

ฮั่วเคี้ยว

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีแสง

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายโชติโชติ กำจรเมนูกุล

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง ปาณิสรา นิธิวรกุล

ไทยคริสเตียน

เด็กหญิงติณณามา บุญชะลักษี

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงธญานี เอมเปรมศิลป์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงนภัสนันท์ รณเกียรติ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กหญิงรินลดา พัฒนปรีชากุล

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงลักษิกา เสมาฉิม

ST.STEPHEN’S INTERNATIONAL SCHOOL, KHAO YAI

เด็กหญิงศิรดา เสมบุญหล่อ

อนุบาลระยอง

ณมน ฉายวิมล

อนุบาลระยอง

พิงกัน โพธิ์ศิริกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

ยิ่งทิพย์ สมบัติทวีพูน

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย กีรติณัฏฐ์ จิวรัชตานันท์

บางกอกทวิวิทย์

เด็กชายจามีกัญจน์ ลิขิตวัฒนานุรักษ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายจื่อชื้อ หลิว

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณชพล ตันตระสุวรรณ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณภูดล ศรีรัตนา

สองภาษาระยอง

เด็กชายธาดา โจ ริชาร์ดสัน

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธีทัต ฤทธิโสม

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธีรสิทธิ วงศ์ธนากิจเจริญ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายปัญพณชช์ ปาณานนท์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายปุณยวัจน์ วัฒนะพยุงกุล

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กชายรตน ไชยโย

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กชายวัชรพล บรรเจิดธนา

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายศิลากรฐ์ ขุนเพชร

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น สระบุรี

เด็กชายศุภภะกริณณ์ จันทร์ขจร

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายสุรุจ มหัทธนพรรค

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายอรรจกร หวลเจริญทนต์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายเจมส์ ฮาริสัน ฟีนี่ย์

นานาชาติเอกมัย

เด็กหญิงกชพร นิตรมร

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงชญานี เปรี่ยมพิมาย

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงณชลนิภา วิระชะนัง

อนุบาลพังงา

เด็กหญิงปริมใจ จิระสุทัศน์

พร้อม

เด็กหญิงรินลดา นิติธรรมพงศ์

ทานตะวันไตรภาษา

เด็กหญิงศิริ์กาญจน์ มงคลศิริ

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงสิริน รัตนเขมากร

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงอลีนา ชี

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงอังค์ริสา วรวัฒน์ภิญโญ

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงอัจฉราวดี พ็อตต์ส

สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

เด็กหญิงเปรมยุดา ศรจิตติ

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงแทนขวัญ ปิ่นประชา

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

คุณธัมญ์ ศรีวัชระ

อนุบาลระยอง

ฎรียพัฒข์ มงคลชัยฤกษ์

สองภาษาระยอง

ด.ช. ศรีวัฒน์ ทวีชัยนพรัตน์

อนุบาลนครปฐม

ด.ญ.ละอองทิพย์ ภมรศิลปธรรม

อนุบาลตรัง

เด็กชายกฤติน พันธุมณี

ไทยคริสเตียน

เด็กชายกฤษภพ เดชวงศ์ภากร

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กชายจิรเมธ สุขเกื้อ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายณฤต อุชุปาละนันท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณัฐนัย วิรุฬหกุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณัฐยุทธ์ เจริญพงษ์สกุล

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายณัฐษิฎฒ์ ทาต๊ะ

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายทีฆายุ นิ่มละออ

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายพิภัช นพพาภาค

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายยชญ์ขพันธ์ สายชล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายรัชชานนท์ แพรวพราย

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายศุภธัช โชติเวทธำรง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายสุวรรณภูมิ สุวรรณแสงโรจน์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายอนพัช เอื้อศรีวัฒนากุล

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายเตชิต ฝ่ายไทย

แสงทองวิทยา

เด็กชายเปรม สุรัติจินดา

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายเมฮ์ราส ลอตเฟียน

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงกชนิภา เกษเสถียร

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงกัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์

เอกบูรพาวิเทศศึกษา

เด็กหญิงจานน่า อัลซาวาด

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงณหทัย แสงอรุณ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงณัชชา หล่อยตา

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงนารา อู่มั่น

HOME SCHOOL

เด็กหญิงปารมิตา สุทธนะ

พร้อม

เด็กหญิงปุญญิศา โรหิตเสถียร

จอย

เด็กหญิงพูลภัสสร ฤกษ์ยาม

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงไอศวรรย์ ฉายะบุระกุล